Eiropas maksājuma rīkojums

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija ir šādām iestādēm: visām Kipras Republikas pirmās instances tiesām, kas darbojas četros Kipras Republikas likumīgās valsts kontrolētajos administratīvajos rajonos, proti, Nikosijā (Nicosia), Lemesosā (Lemesos), Larnakā-Amohostosā (Larnaca Amohostos) un Pafosā (Paphos). Tiesnešu jurisdikciju nosaka Tiesu likums (14/60), un tā atbilst tiesneša vietai hierarhijā, proti, rajona tiesas tiesnesis, rajona tiesas vecākais tiesnesis un rajona tiesas priekšsēdētājs.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilās tiesvedības procesuālajos noteikumos. Procedūras pamatā galvenokārt ir strīdā iesaistīto pušu rakstiski iesniegumi.   Izņēmuma gadījumos, un ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, papildus rakstiskiem iesniegumiem un ar zvērestu apliecinātiem paziņojumiem var uzklausīt arī mutisku liecību. Kompetentās tiesas ir a) punktā norādītās tiesas.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņas līdzekļi, kas apstiprināti Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos un ir pieejami tiesām, ir šādi: pieteikuma iesniegšana reģistrā personīgi vai nosūtot pa pastu vai kādu citu saziņas līdzekli, piemēram, faksu vai e-pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tiesvedības pieņemamā valoda ir grieķu valoda. Tomēr regulas nolūkos ir pievienota angļu valoda, kuru arī lieto Kiprā.

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.