Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Anglija un Velsa

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesas, kurām būs jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu Anglijā un Velsā, ir rajona tiesa un Augstā tiesa.

Rajona tiesas jurisdikcija ir noteikta tikai likumos un aptver gandrīz visu civiltiesību jomu. Vispārējā jurisdikcija civiltiesību jomā pamatā sakrīt ar Augstās tiesas jurisdikciju, tomēr par personai nodarītu kaitējumu, kura apmērs nepārsniedz GBP 50 000, un naudas prasījumiem, kuru apmērs nepārsniedz GBP 15 000, prasība ir jāceļ rajona tiesā. Papildu informācija atrodama: Augstās tiesas un Rajona tiesas jurisdikcijas 1991.gada rīkojums (ar grozījumiem). Vairāki likumi piešķir ekskluzīvu jurisdikciju rajona tiesām, piemēram, faktiski visi gadījumi saistībā ar 1974. gada Patēriņa kredīta aktu un lielākā daļa prasību, ko cēluši hipotekāro kredītu aizdevēji un zemes īpašnieki.

Prasību var sniegt jebkurā rajona tiesā Anglijā un Velsā. Tiesu dienesta tīmekļa vietnē atrodamas visas rajona tiesu adreses un detalizēta informācija par Augsto tiesu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pieteikums par pārskatīšanu saskaņā ar 20. Pantu Anglijā un Velsā ir jāiesniedz kompetentajā tiesā, kura izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu, saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 23. daļu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Anglijas un Velsas tiesas, lai izdotu Eiropas maksājuma rīkojumu, saziņai atzīst pasta sūtījumus (sakarā ar to, ka nepieciešams nomaksāt tiesas nodevu procesa sākšanai). Pašlaik tiek apsvērta iespēja iesniegt prasību elektroniski. Tomēr turpmākos dokumentus, tai skaitā iebildumu apliecinājumu būs atļauts sūtīt tiesai pa pastu, faksu vai e-pastu saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 5.5daļu un Praktiskajiem norādījumiem, kuros ir noteikumi par dokumentu iesniegšanu un nosūtīšanu tiesai.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 11/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.