Eiropas maksājuma rīkojums

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Igaunijā apriņķa tiesas, kurām ir attiecīga jurisdikcija, ir kompetentas veikt Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Eiropas maksājuma rīkojumu var apstrīdēt, iesniedzot apelācijas sūdzību saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 4891. pantā paredzēto procedūru. Apelācijas sūdzība jāiesniedz apriņķa tiesā, kas izdevusi maksājuma rīkojumu. Apelācijas instances nolēmumu var pārsūdzēt apgabaltiesā, kam ir attiecīga jurisdikcija.

Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasījis dalībnieks tiesvedībā, kurā ir atklājušies jauni pierādījumi, pieteikumu pārskatīt spēkā stājušos tiesas spriedumu var iesniegt arī Augstākajā tiesā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 68. nodaļā paredzēto procedūru.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņas līdzekļi, ko atļauts izmantot Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām un kurus apstiprinājušas Igaunijas tiesas, ir personīga piegāde, nosūtīšana pa pastu, pa faksu vai elektroniskās datu pārraides kanāliem atbilstoši noformējuma prasībām un noteikumiem, kas paredzēti Civilprocesa kodeksā. Sīkāka informācija par noteikumiem elektronisko dokumentu iesniegšanai tiesās un par dokumentu noformējuma prasībām ir ietverta tieslietu ministra pieņemtajos noteikumos.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu Igaunijā Eiropas maksājuma rīkojumu pieņem izpildei, ja tas ir sagatavots igauņu vai angļu valodā vai ja tam ir pievienots tulkojums igauņu vai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 17/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.