Eiropas maksājuma rīkojums

Somija

Saturu nodrošina
Somija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir Helsinku rajona tiesai.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Regulas 20. pantu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu Somijā piemēro pilnībā. Regulas 20. panta mērķiem kompetentā tiesa ir Helsinku rajona tiesa.

Papildus Regulas 20. panta noteikumiem Eiropas maksājuma rīkojumam piemēro arī Procesuālā kodeksa 31. nodaļas noteikumus par ārkārtas pārsūdzības iespējām. Tās ietver sūdzības, pamatojoties uz procesuālu kļūdu (31. nodaļas 1. pants), un galīgā sprieduma atcelšanu (31. nodaļas 7. pants). Procesuālā kodeksa 17. nodaļā ietverts atsevišķs noteikums par jauna termiņa noteikšanu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Noteikumi par tiesas dokumentu nosūtīšanu Somijas tiesām ir iekļauti Elektronisko pakalpojumu un komunikācijas (valsts sektorā) aktā Nr. 13/2003. Saskaņā ar minēto aktu apstiprinātie saziņas līdzekļi Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos ir pasts, fakss vai e-pasts.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumus var sūtīt somu, zviedru vai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 22/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.