Eiropas maksājuma rīkojums

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesas, kurām ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir Tiesiskās aizsardzības tiesa (juge des contentieux de la protection), Vispārējās tiesas (tribunal judiciaire) priekšsēdētājs, pirmās instances tiesa (tribunal de proximité) vai Tirdzniecības tiesas priekšsēdētājs attiecīgās jurisdikcijas kompetences robežās.

Tā kā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās nav norādīta teritoriāli kompetentā tiesa, bet gan dalībvalsts tiesas, teritoriāli kompetentais tiesnesis ir tas, kurš ir kompetents atbildētāja vai viena no atbildētājiem dzīvesvietā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Izņēmuma gadījumos pārskatīšanas procedūras noteikumi, kas paredzēti regulas 20. pantā, ir identiski tiem, kurus piemēro iebildumu procedūrā. Pieprasījumu pārskatīšanai iesniedz tiesā, kura ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu var nosūtīt tiesai pa pastu vai pa elektronisko pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātās valodas ir šādas: franču, angļu, vācu, itāliešu, spāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 13/09/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.