Eiropas maksājuma rīkojums

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Ievadpiezīmes

Kārtība, kādā Vācijā īsteno Regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir noteikta Likumā par pārrobežu prasību izpildes un dokumentu nodošanas uzlabošanu.


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija visā Vācijā ir Vedingas (Wedding) apgabaltiesai (Amtsgericht), kas atrodas Berlīnē. Tiesas kontaktinformācija ir šāda:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tālr.: +49 (0)30 90156 - 0
Fakss: +49 (0)30 90156 - 203

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Maksājuma rīkojuma procedūrā kompetentā tiesa ir Vedingas apgabaltiesa.

Jebkurus turpmākus strīdus izskata tiesā, ko pieteikuma iesniedzējs ir norādījis kā tiesu, kurai ir starptautiska jurisdikcija. Ja minētā tiesa nav kompetenta izskatīt strīdu, tā var nodot lietu tai Vācijas tiesai, kurai ir starptautiskā jurisdkicija. Starptautisko jurisdikciju pamatā reglamentē attiecīgais ES tiesību akts, piem., Regula Nr. 1215/2012.

Pārskatīšanas procedūras tvērums un darbība jau ir lielā mērā paredzēti regulas 20. pantā. Likumā ir noteikts, ka pieteikuma iesniedzējam ir jāparāda fakti, kas, viņaprāt, pamato Eiropas maksājuma rīkojuma anulēšanu. Vācijas tiesas, kurai ir starptautiskā jurisdikcija (skatīt iepriekš), nolēmums nav pārsūdzams. Ja tā pasludina, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir spēkā neesošs, līdz ar to tiks izbeigta saskaņā ar regulu īstenotā procedūra.

Izņēmums ir darba lietas — atbilstīgi Darba tiesu likuma (Arbeitsgerichtsgesetz) 2. pantam un 46.b panta 2. punktam jurisdikcija ir tai darba tiesai, kurai ir starptautiskā jurisdikcija un būtu jurisdikcija pamatlietā (Urteilsverfahren).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam var iesniegt gan elektroniski, gan papīra formā, ja kompetentā tiesa atļauj šādu pieteikuma veidu. Vedingas apgabaltiesā pieteikumus var iesniegt elektroniski. Lai iesniegtu Vedingas apgabaltiesai elektronisko pieteikumu, ir vajadzīga īpaša lietojumprogramma. Plašāka informācija ir pieejama šeit:https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tiek pieņemti dokumenti vienīgi vācu valodā.

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.