Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

Procesuālo kārtību Gibraltārā regulē 1998. gada Civilprocesa noteikumi (CPR), kā arī Papildu norādījumi. Anglijā un Velsā piemēroto (grozīto) Civilprocesa noteikumu piemērošana ir noteikta atbilstoši 2000. gada Augstākās tiesas noteikumiem (Supreme Court Rules 2000).


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, Gibraltārā ir Augstākā tiesa (Supreme Court).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas prasība saskaņā ar 20. pantu Gibraltārā jāiesniedz atbilstoši Civilprocesa noteikumu 23. daļai.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņai ar tiesām Gibraltārā Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos var izmantot pasta sūtījumus (tādēļ, ka nepieciešams iekasēt tiesas nodevu par procesa sākšanu).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 28/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.