Eiropas maksājuma rīkojums

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Izdot maksājuma rīkojumus ir kompetentas šādas amatpersonas: attiecībā uz prasībām, kas ir apgabaltiesas kompetencē, t. i., prasībām, kuru apmērs nepārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — apgabaltiesas tiesnesis; attiecībā uz prasībām, kuru apmērs pārsniedz divdesmit tūkstošus (20 000) euro, — tiesnesis, pārstāvot pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvā.

Tomēr apgabaltiesas tiesnesis ir kompetents izsniegt maksājuma rīkojumus arī īpaši saistībā ar jebkādiem strīdiem, kas izriet no nomas līgumiem, ja nolīgtā īres maksa mēnesī nepārsniedz sešus simtus (600) euro. Ja nolīgtā īres maksa mēnesī pārsniedz sešus simtus (600) euro, kompetenta ir pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūru ierosina, iesniedzot iebildumu pret maksājuma rīkojumu apgabaltiesas tiesnesim vai tiesnesim, kas pārstāv pirmās instances tiesu viena tiesneša sastāvāun izdevis attiecīgo maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Aizpildīta Regulas pielikumā pievienotā standarta veidlapa būtu jāiesniedz kompetentās tiesas sekretariātā. Veidlapu var iesniegt arī pa e-pastu, e-codex digitālajā platformā vai ar juridisko dokumentu iesniegšanas digitālās platformas starpniecību, ja šādi līdzekļi ir pieejami.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Dokumentos atļautā valoda ir grieķu valoda.

Lapa atjaunināta: 01/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.