Eiropas maksājuma rīkojums

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Ungārijā maksājuma rīkojumu izdod civiltiesību notāri. Ikviena notāra kompetence ietver visu Ungārijas teritoriju.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Ungārijā kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas attiecīgajā gadījumā ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ungārijā saziņa notiek pa pastu vai personīgi tieši ar notāriem (Ungārijā maksājuma rīkojuma procedūra ir civiltiesību notāru kompetencē).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Kad izpildei tiek izdots Eiropas maksājuma rīkojums, vienmēr ir jāiesniedz tā tulkojums ungāru valodā.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.