Eiropas maksājuma rīkojums

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Attiecībā uz informāciju, kas dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 29. pantu ir jāpaziņo Eiropas Komisijai līdz 2008. gada 12. jūnijam, lūdzam skatīt pievienoto tabulu, kurā redzama Itālijas noteikumu un Kopienas noteikumu saistība.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Regulas 2. panta 2. punkta d) apakšpunktu ir ņemti vērā prasījumi saistībā ar ārpuslīgumiskām saistībām.

Attiecībā uz 29. panta b) apakšpunktu šķiet nepieciešams nošķirt gadījumus, kas minēti 20. panta 1. punktā un 20. panta 2. punktā, jo pirmajā punktā ir runa par termiņa beigšanās sekām, ja termiņš ir beidzies ar atbildētāju nesaistītu iemeslu dēļ, savukārt 20. panta 2. punkts tiek piemērots, ja maksājuma rīkojums ir nepārprotami izdots aplami, vai citos ārkārtas gadījumos, piemēram, puses nodoma rezultātā.

Pirmajā gadījumu grupā attiecīgie tiesību akti attiecas uz nokavētām maksājuma rīkojumu pārsūdzībām, kuru nosacījumi ir minēti Itālijas Civilprocesa kodeksa (CPK) 650. pantā un kas jāiesniedz tajā pašā tiesā, kas izdevusi brīdinājuma vēstuli. Šajā gadījumā tiek izmantota standarta pieeja, ko var plaši piemērot, lai gan tiesai ir jālemj par CPK 650. panta pēdējā daļā minētā termiņa piemērošanu, jo tas attiecas uz Regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Savukārt otrajā gadījumu grupā šobrīd izmantotais risinājums ir parastā piemērošana vai — atkarībā no apstākļiem — piemērošana kompetentajai pirmās instances tiesai, lai arī tiesai ir jālemj par to, vai piemērojamie noteikumi it atvasināti no Itālijas tiesību aktiem vai tos var izsecināt no regulas.

Attiecībā uz saziņas veidiem, kas minēti regulas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktā kopā ar 7. panta 5. punktu, šeit ir nolemts piemērot tikai saziņu uz papīra, jo attiecībā uz citiem saziņas veidiem (elektroniski) ir jāievēro īpaši Itālijā spēkā esoši noteikumi un saskaņā ar regulu saziņas veidiem ir jābūt tādiem, kas ir “pieejami” attiecīgajām tiesām.


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir šādām tiesām:

Miertiesa [Giudice di Pace] prasījumiem līdz:

1)        EUR 10 000,00 vispārīgiem prasījumiem;

2)        EUR 25 000,00 prasījumiem saistībā ar kompensāciju par zaudējumiem, ko radījuši transportlīdzekļi un laivas, ievērojot 2. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) iedaļu Regulā (EK) Nr. 1896/2006.

Miertiesām ir jurisdikcija attiecībā uz jebkāda apmēra prasījumiem, kas saistīti ar mājokļu īpašnieku un apsaimniekotāju attiecībām saistībā ar dūmiem, karstumu, troksni, vibrācijām un līdzīgiem traucēkļiem, kas pārsniedz normālu līmeni saskaņā ar Itālijas Civilprocesa likuma 7. panta 3. punkta 3. apakšpunktu apstākļos, kas minēti 2. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) iedaļā Regulā (EK) Nr. 1896/2006.

Miertiesai ir jurisdikcija arī lietās, kas saistītas ar nokavētu pensijas vai sociālo pabalstu maksājumu procentiem vai papildu izdevumiem.

Parastajai civiltiesai vai apelācijas tiesai kā pirmās un pēdējās instances tiesai ir jurisdikcija visās pārējās lietās un ekskluzīva jurisdikcija saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem.

Konkrēti, lietās, kas nav izslēgtas ar 2. pantu, parastajām civiltiesām ir jurisdikcija šādās lietās:

1)        prasījumi saistībā ar lauksaimniecības līgumiem (šādā gadījumā parastās tiesas specializētajām lauksaimniecības nodaļām ir jurisdikcija saskaņā ar 9. pantu 1990. gada 14. februāra Likumā Nr. 29);

2)        prasījumi saistībā ar patentiem un preču zīmēm (šādā gadījumā parastās tiesas specializētajām uzņēmējdarbības nodaļām ir jurisdikcija saskaņā ar 1. un turpmākajiem pantiem 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 168 tā jaunākajā redakcijā);

3)        prasījumi saskaņā ar pārvadājumu tiesību aktiem, jo īpaši par bojājumiem saistībā ar kuģu sadursmi; bojājumiem, ko kuģi radījuši noenkurošanās, pietauvošanās vai citu ostās un citās apstāšanās vietās veiktu manevru rezultātā; bojājumiem, kas radīti, izmantojot iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu un pārkraujot preces ostās; bojājumiem, ko kuģi radījuši tīkliem un citam zvejas aprīkojumam; nodevām un kompensācijai par palīdzību, glābšanu un atgūšanu; izdevumiem un atlīdzību par vraku izcelšanu saskaņā ar Navigācijas kodeksa 589. pantu;

4)        lietas un tiesvedība saistībā ar Kopienas nozīmes būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskajiem līgumiem, kurus noslēdzis viens no 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrēta (ar grozījumiem) 3. pantā minētajiem uzņēmumiem vai kur viens no šiem uzņēmumiem darbojas konsorcijā vai pagaidu grupā, ar kuru ir noslēgti šie līgumi, vai kur jurisdikcija ir parastajai tiesai (šādā gadījumā saskaņā ar 3. pantu 2003. gada 27. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 168 jurisdikcija ir arī parasto tiesu specializētajām uzņēmējdarbības nodaļām).

Lietās, kas nav izslēgtas ar regulas 2. pantu, jurisdikcija ir Apelācijas tiesai kā pirmās un pēdējās instances tiesai prasījumos saistībā ar kompensāciju par tādiem zaudējumiem, ko radījušas vienošanās, kas ierobežo konkurenci un veicina dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (32. panta 2. punkts 1990. gada 10. oktobra Likumā Nr. 287).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Tiesa ar jurisdikciju pārskatīšanā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. panta 1. punktu un saistītos procesos ir tiesa, kas izdevusi rīkojumu saskaņā ar Itālijas Civilprocesa kodeksa 650. pantu.

Tiesa ar jurisdikciju pārskatīšanā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. panta 2. punktu un saistītos procesos ir parastā tiesa, kas ir atbildīga par rīkojumu saskaņā ar vispārpieņemtajiem noteikumiem.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieņemtais saziņas veids Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1896/2006 ir pasta pakalpojumi.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieņemtā valoda ir itāļu.

Lapa atjaunināta: 24/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.