Eiropas maksājuma rīkojums

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdod Eiropas maksājuma rīkojumu ir piekritīgajai rajona (pilsētas) tiesai (pirmās instances tiesas civillietās). Vietējo tiesu piekritība pamatā nosakāma pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, – pēc dzīvesvietas vai juridiskās adreses. Latvijas tiesu saraksts pieejams šeit.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Civilprocesa likuma 485.1 panta pirmās daļas 1. punktu pieteikums par rajona (pilsētas) tiesas izdota Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu iesniedzams attiecīgajai apgabaltiesai. Latvijā civillietu jomā darbojas piecas apgabaltiesas. Katra apgabaltiesa aptver noteiktu rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorijas. Latvijas tiesu saraksts pieejams šeit.

Pieteikumu par nolēmuma pārskatīšanu var iesniegt 45 dienu, laikā no dienas, kad uzzināti šā panta pirmajā daļā minētajās Eiropas Savienības tiesību normās paredzētie pārskatīšanas apstākļi.

Pieteikumu, kurā nav norādīti apstākļi, kas saskaņā ar Regulu var tikt atzīti par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, nepieņem un atdod atpakaļ iesniedzējam. Tiesnesis atsakās pieņemt izskatīšanai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu arī tad, ja pieteikums iesniegts atkārtoti un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai nolēmuma pārskatīšanas apstākļi ir mainījušies. Par šādu tiesneša lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

Pieteikumu par nolēmuma pārskatīšanu izskata rakstveida procesā. Ja tiesa, izskatot pieteikumu, konstatē nolēmuma pārskatīšanas apstākļus, tā atceļ apstrīdēto nolēmumu pilnībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par nolēmuma pārskatīšanas apstākļiem, tā pieteikumu noraida. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību. Blakus sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība ir noteikta Civilprocesa likuma 55. nodaļā. Civilprocesa likuma tulkojums angļu valodā pieejams šeit.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Latvijā tiesā dokumenti papīra formā iesniedzami ar pasta sūtījumu vai uz vietas tiesā.

Latvijas tiesā ir pieņemami arī dokumenti, kurus persona ir parakstījusi ar Latvijā atpazīstamu drošu elektronisko parakstu un iesniegusi elektroniski Latvijas tiesā. Turklāt šobrīd Latvijā saistībā ar eIDAS regulu un Eiropa Savienības Vienoto digitālo stratēģiju ir izstrādāti grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, un tiek veikti attiecīgi tehniskie pielāgojumi, lai Latvija varētu nodrošināt atbilstoši eIDAS regulas prasībām parakstītu elektronisku dokumentu pieņemšanu arī no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Eiropas maksājuma rīkojumam ir jābūt sastādītam vai tulkotam valsts valodā – latviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 16/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.