Eiropas maksājuma rīkojums

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Nīderlande

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 2. pants:

Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, kā paredzēts regulas 7. pantā, iesniedz tiesai. Ja regulas 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā summa nepārsniedz Civilprocesa kodeksa 93. panta a) punktā minēto summu vai attiecas uz tādu lietu, kā minēts tā paša panta c) punktā, tad pieteikumu apstrādā un lēmumu saistībā ar to pieņem rajona tiesnesis (kantonrechter).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 9. pants:

1. Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, kas atzīts par izpildāmu regulas izpratnē, atbildētājs, pamatojoties uz regulas 20. panta 1. un 2. punktā minētajiem apstākļiem, var iesniegt pārskatīšanas pieprasījumu tiesai, kura izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

2. Pieprasījums jāiesniedz:

a. regulas 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad atbildētājs ir informēts par izpildāmo maksājuma rīkojumu;

b. regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad tajā norādītie iemesli ir beiguši pastāvēt;

c. regulas 20. panta 2. punktā minētajā gadījumā — 4 nedēļu laikā pēc tam, kad atbildētājam ir kļuvis zināms tajā norādītais iemesls pārskatīšanai.

3. Lai iesniegtu pārskatīšanas pieprasījumu, advokāta pārstāvība nav nepieciešama.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Nīderlandes civilprocesa tiesību aktiem (Civilprocesa kodeksa 33. pants) pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojumam drīkst iesniegt elektroniski, ja tas ir atļauts saskaņā ar tiesas procedūras noteikumiem. Patlaban neviena no tiesām šādu iespēju neparedz. Atļauti ir tikai šādi iesniegšanas veidi:

- pa pastu;

- iesniedzot tiesas kancelejā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Likuma par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu 8. panta 2. punkts:

2. Eiropas maksājuma rīkojumam, ko par izpildāmu atzinusi citas dalībvalsts tiesa, lai piemērotu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu, jābūt sastādītam vai tulkotam holandiešu valodā.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.