Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Ziemeļīrijā tiesas procedūras reglamentē 1980. gada Tiesas reglaments (Ziemeļīrija) un 1981. gada Rajona tiesas reglaments (Ziemeļīrija). Reglamentus izstrādā atbilstoši 1978. gada Tiesas aktam (Ziemeļīrija), pieņemot likumu.


29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu Ziemeļīrijā, ir Augstā tiesa.

Rajona tiesu jurisdikciju pilnībā nosaka likums, un tā ir noteikta 1980. gada Rīkojumā par rajona tiesām (Ziemeļīrija). Tādēļ, kamēr nav pieņemti rīkojuma grozījumi, nostāja ir tāda, ka tiesvedība saskaņā ar regulu nav rajona tiesu ar likumu noteiktajā jurisdikcijā, bet gan Augstās tiesas jurisdikcijā atbilstoši tās jurisdikcijai un neatkarīgi no tiesvedības vērtības naudas izteiksmē.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pieteikumu par pārskatīšanu saskaņā ar 20. pantu Ziemeļīrijā var iesniegt Augstajā tiesā saskaņā ar 1980. gada Tiesas reglamenta (Ziemeļīrija) 71. rīkojuma IV daļu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ziemeļīrijas tiesas, lai izdotu Eiropas maksājuma rīkojumu, saziņai atzīst pasta sūtījumus. Nākotnē varētu apsvērt iespēju iesniegt pieteikumu elektroniski. Tomēr citus dokumentus, kas tiesai tiek nosūtīti Eiropas maksājuma rīkojuma tiesvedībā, tai skaitā iebildumus, var tiesai nosūtīt pa pastu, faksu vai ar citiem elektroniskiem līdzekļiem, ja tādi ir pieejami saskaņā ar 1980. gada Tiesas reglamenta (Ziemeļīrija) 71. rīkojuma 39. noteikumu. Pieteikumu un citus dokumentus šajā tiesvedībā tiesai var iesniegt arī personīgi.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.