Eiropas maksājuma rīkojums

Polija

Saturu nodrošina
Polija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Kompetentās tiesas ir rajonu tiesas (sądy rejonowe) un apgabaltiesas (sądy okręgowe), kuru teritoriālā un tematiskā piekritība definēta 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksā (Kodeks postępowania cywilnego) (Likumu Vēstnesis, 2014. gads, 101. ieraksts ar tajā izdarītajiem grozījumiem). Tematisko piekritību nosaka Civilprocesa kodeksa 16. un 17. pants un 461. panta 1.1 punkts, bet teritoriālo piekritību – 27. līdz 46. pants un 461. panta 1. punkts kontekstā ar šā kodeksa 505.16 panta 1. punktu.

Izpildes atteikuma pieprasījumi Regulas 22. panta nozīmē (Izpildes atteikums) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1153.23 panta 1. punktu ir iesniedzami parādnieka domicila vai juridiskās adreses apgabaltiesā vai, ja šādas tiesas nav, tajā apgabaltiesā, kuras apgabalā rīkojuma izpilde vēl nav notikusi vai tiek veikta. Saskaņā ar 1153.23 panta 3. punktu atbildētājs var sniegt savu nostāju lietā tiesas noteiktajā termiņā.

Atsaucoties uz 23. pantu (Izpildes atlikšana vai ierobežošana), saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1153.20 panta 1. punktu kompetentā rajona tiesa, saņemot parādnieka pieprasījumu, var atlikt tāda rīkojuma izpildi, kas izdots, pamatojoties uz Eiropas maksājuma rīkojumu. Tāpat arī, saņemot parādnieka pieprasījumu, šī tiesa var attiecināt izpildi tikai uz aizsardzības pasākumiem vai noteikt, ka izpilde notiks tikai tad, ja kreditors būs sniedzis atbilstīgu nodrošinājumu.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Atsaucoties uz regulas 20. panta 1. punktu, parādnieka aizsardzība tiek nodrošināta, pārskatot termiņu iebildumu sniegšanai par Eiropas maksājuma rīkojumu. Šo jomu regulē Civilprocesa kodeksa Pirmās daļas VI sadaļas 5. nodaļa (Termiņa neievērošana un pārskatīšanas kārtība) (167.–172. pants). Saskaņā ar šiem noteikumiem ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc tam, kad vairs nav piemērojams iemesls, kura dēļ termiņu varēja neievērot, pieprasījums pārskatīt termiņu ir vēstules formā jāiesniedz tai tiesai, kurā bija paredzēts tiesas process. Vēstulē jānorāda apstākļi, kas pamato pieteikumu. Vienlaikus ar pieteikumu par termiņa pārskatīšanu šai pusei ir jāveic arī procesuāla darbība – jāiesniedz pieprasījums pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu. Ja kopš termiņa neievērošanas ir pagājis vairāk nekā gads, to var pārskatīt vienīgi īpašos gadījumos. Parasti tas, ka tiek iesniegts pieprasījums pārskatīt termiņu, neizraisa tiesvedības vai sprieduma izpildes apturēšanu.

Attiecībā uz Regulas 20. panta 2. punktu piemēro Civilprocesa kodeksa 505.20 panta noteikumus. Pieprasījumiem ir jāatbilst rakstveida apsvērumu prasībām, un tajos jānorāda pamatojums Eiropas maksājuma rīkojuma atcelšanai. Kompetentā tiesa minētā pieprasījuma izskatīšanai ir tiesa, kura izdevusi rīkojumu. Pirms atcelt Eiropas maksājuma rīkojumu, tiesai ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs vai jāpieprasa tam sniegt rakstveida paziņojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieprasījumus attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu un citus procesuālos rakstus var iesniegt vienīgi rakstveidā. Dokumentus var iesniegt kompetentajā tiesā personiski vai pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu par pieņemamo valodu atzīst poļu valodu.

Lapa atjaunināta: 27/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.