Eiropas maksājuma rīkojums

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu ir Porto rajona tiesas Centrālajai civilajai nodaļai (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas procedūra ir noteikta Regulas 20. pantā, un pārskatīšanas jurisdikcija ir Porto rajona tiesas Centrālajai civilajai nodaļai.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saistībā ar Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ir atļauti šādi saziņas līdzekļi:

i) piegāde tiesas kancelejai saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta a) apakšpunktu;

ii) ierakstīta vēstule pa pastu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta b) apakšpunktu;

iii) fakss saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. panta c) apakšpunktu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Atļautā dokumentu valoda ir portugāļu valoda.

Lapa atjaunināta: 25/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.