Eiropas maksājuma rīkojums

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kura ir kompetenta izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir lietas izskatīšana pirmajā instancē. Tiesa, kura ir kompetenta lemt par pārskatīšanas pieprasījumu, ir tiesa, kuras lēmums tiek apstrīdēts un kuru pārstāv divu tiesnešu kolēģija. Sk. I/9. panta 1. un 2. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienu regulas, sākot ar Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007.

Tiesa, kura ir kompetenta izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir lietas izskatīšana pirmajā instancē:

- rajona tiesa (judecătoria), kuras jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt prasības par konkrētām naudas summām līdz 200 000 RON (ieskaitot);

vai

- apgabaltiesa (tribunalul), kuras jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt visus pieteikumus, kuri saskaņā ar tiesību aktiem nav citu tiesu jurisdikcijā, ieskaitot prasības par konkrētām naudas summām virs 200 000 RON) (jaunā Civilprocesa kodeksa 94. panta 1. punkta k) apakšpunkts un 95. panta 1. punkts (attiecībā uz maksājuma rīkojumiem sk. jaunā Civilprocesa kodeksa 1016. pantu, kurā noteikts, ka kreditors var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojumu tiesā, kura ir kompetenta skatīt lietu pēc būtības pirmajā instancē)).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām:

- galīgus nolēmumus var pārsūdzēt, izmantojot pārsūdzību ārkārtas gadījumos nolūkā panākt to atcelšanu, ja pārsūdzības iesniedzējs nav bijis pienācīgi uzaicināts un nav piedalījies procesā; to var iesniegt 15 dienās no sprieduma izsniegšanas dienas, bet ne vēlāk kā vienu gadu no dienas, kad tas kļuvis galīgs; pārsūdzība jāpamato šo 15 dienu laikā, citādi tā nebūs spēkā (jaunā Civilprocesa kodeksa 503. panta 1. punkts un 506. pants);

- pārsūdzību attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts par lietas būtību vai saistībā ar to, var pieprasīt (pārsūdzība ārkārtas gadījumos), ja attiecīgā puse no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējusi ierasties tiesā un attiecīgi par to paziņot tiesai; šādu apstākļu gadījumā pārskata arī nolēmumus, kuri neattiecas uz lietas būtību; pārskatīšanas pieprasījuma iesniegšanai paredzētais laiks ir 15 dienas, skaitot no brīža, kad beigušies traucējošie apstākļi (jaunā Civilprocesa kodeksa 509. panta 1. punkta 9. apakšpunkts un 2. punkts, un 511. panta 2. punkts);

- pusei, kura nokavē termiņu, jaunu termiņu piešķir vienīgi tad, ja tā var pierādīt, ka kavējumam bijuši pienācīgi pamatoti iemesli; šajā nolūkā tai ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc traucējošo apstākļu izbeigšanās ir jāizpilda nepieciešamā procesuālā darbība, kurā tā lūdz piešķirt jaunu termiņu; pārsūdzības procedūru gadījumā šis termiņš ir tāds pats kā parastais termiņš, kas paredzēts apelācijas sūdzības iesniegšanai; par pieteikumu jauna termiņa piešķiršanai lemj tiesa, kura ir kompetenta pieņemt nolēmumus par pieteikumiem attiecībā uz tiesībām, kas nav savlaicīgi īstenotas (jaunā Civilprocesa kodeksa 186. pants).

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- jaunajā Civilprocesa kodeksā (1014. līdz 1025. pants) ir noteikta īpaša procedūra attiecībā uz maksājuma rīkojumiem;

- parādnieks var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma atcelšanu 10 dienu laikā kopš tā izsniegšanas vai paziņošanas (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 1. punkts);

- kreditors 10 dienu laikā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 2. punkts) var iesniegt pieteikumu par jaunā Civilprocesa kodeksa 1021. panta 1. un 2. punktā [1] minētā nolēmuma atcelšanu vai par 1022. panta 2. punktā [2] minētā maksājuma rīkojuma atcelšanu;

- pieteikumu par atcelšanu izskata tiesa, kura izdevusi maksājuma rīkojumu; tiesu pārstāv kolēģija divu tiesnešu sastāvā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 4. punkts);

- ja tiesa, kura iztiesā lietu, pilnībā vai daļēji pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā attiecīgi pilnībā vai daļēji atceļ rīkojumu un pieņem galīgo nolēmumu; ja tiesa, kura iztiesā lietu, pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā pieņem galīgo nolēmumu, ar ko piemēro maksājuma rīkojumu; nolēmums par pieteikuma noraidīšanu ir galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 6. punkta pirmais teikums un 7. un 8. punkts);

- attiecīgā puse var iesniegt pārsūdzību par maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar vispārīgajām tiesībām; pārsūdzību var attiecināt vienīgi uz izpildes procedūras pārkāpumiem vai saistību dzēšanas pamatojumu, kas radies pēc tam, kad maksājuma rīkojums kļuva galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1025. panta 2. punkts).


[1] 1021. pants. Prasības apstrīdēšana.

1) Ja parādnieks apstrīd prasību, tiesa pārbauda, vai šī apstrīdēšana ir pamatota saskaņā ar lietā ietvertajiem dokumentiem un pušu sniegtajiem skaidrojumiem. Ja parādnieka aizstāvības pierādījumi ir pamatoti, tiesa ar lēmumu noraida kreditora prasību.

2) Ja parādnieka iesniegtie aizstāvības pierādījumi ietver tādu pierādījumu izskatīšanu, kuri nav minēti 1. punktā un šie pierādījumi būtu pieņemami vispārīgā tiesvedībā, atbilstoši likumam tiesa ar lēmumu noraida kreditora pieteikumu par maksājuma rīkojumu.

3) Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām.

[2] Jaunā Civilprocesa kodeksa 1022. panta 2. punktā noteikts: “Ja pēc lietas pierādījumu izskatīšanas tiesa konstatē, ka kreditora prasības ir pamatotas tikai daļēji, tā izdod maksājuma rīkojumu vienīgi par šo daļu un norāda arī maksājuma termiņu. Šādos gadījumos kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām nolūkā panākt, ka parādniekam uzliek par pienākumu atmaksāt parāda atlikušo daļu.”

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām

- Pavēstes un citus procesuālos dokumentus var izsniegt saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 153.–173. pantu. {Tālāk minēti daži piemēri par to, kā notiek izsniegšana:

- pavēstes un visus procesuālos dokumentus ex officio izsniedz attiecīgās tiesas procesuālie pārstāvji vai jebkurš cits tiesas darbinieks, kā arī citu tādu tiesu pārstāvji vai darbinieki, kuru jurisdikcijā dzīvo izsniedzamā dokumenta adresāts (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 1. punkts);

- ja dokumentus nav iespējams izsniegt iepriekš minētajā veidā, tos nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saturu un apliecinājumu par saņemšanu, ieliekot tos aizlīmētā aploksnē, kurai piestiprināta veidlapa apliecinājumam par saņemšanu/ierakstam par piegādi un tiesību aktos paredzētais paziņojums (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 4. punkts);

- pēc ieinteresētās puses lūguma un par tās līdzekļiem tiesvedības dokumentus var izsniegt tieši tiesu izpildītāji, kuriem ir jāievēro procesuālajās tiesībās paredzētās formalitātes, vai arī tos var sūtīt ar kurjerpastu (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 5. punkts);

- pavēstes un citus procesuālus dokumentus tiesas kanceleja var izsniegt pa faksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, kas nodrošina dokumenta satura pārsūtīšanu un saņemšanas apstiprinājumu, ja attiecīgā puse šim nolūkam ir norādījusi tiesai savu kontaktinformāciju. Izsniedzamajiem procesuālajiem dokumentiem pievieno tiesas paplašināto elektronisko parakstu, kas aizstāj tiesas zīmogu un tiesas sekretāra parakstu kā obligātās atsauces uz pavēstes. Katrai tiesai būs viens paplašinātais elektroniskais paraksts pavēstēm un procesuālajiem dokumentiem (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 6. punkts)}.

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- saskaņā ar likumu rīkojums jāizsniedz pusei, kura piedalījās, vai nekavējoties jāpaziņo abām pusēm (jaunā Civilprocesa kodeksa 1022. panta 5. punkts).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieteikumi jānoformē rumāņu valodā.

Lapa atjaunināta: 22/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.