Eiropas maksājuma rīkojums

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Tiesa, kura ir kompetenta izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir lietas izskatīšana pirmajā instancē. Tiesa, kura ir kompetenta lemt par pārskatīšanas pieprasījumu, ir tiesa, kuras lēmums tiek apstrīdēts un kuru pārstāv divu tiesnešu kolēģija. Sk. I9. panta 1. un 2. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienu regulas, sākot ar Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007.

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, ir tiesa, kura ir kompetenta izskatīt lietu pirmajā instancē:

-rajona tiesa (kuras jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt prasības par konkrētām naudas summām līdz 200 000 RON ieskaitot)

vai

- tribunāls (kura jurisdikcijā ir pirmajā instancē izskatīt visus pieteikumus, kuri saskaņā ar tiesību aktiem nav citu tiesu jurisdikcijā, tostarp prasības par konkrētām naudas summām, kas pārsniedz 200 000 RON) – jaunā Civilprocesa kodeksa 94. panta 1. punkta j) apakšpunkts un 95. panta 1. punkts (attiecībā uz maksājuma rīkojumiem sk. jaunā Civilprocesa kodeksa 1016. pantu, kurā noteikts, ka kreditors var iesniegt maksājuma rīkojuma pieprasījumu tiesā, kura ir kompetenta skatīt lietu pēc būtības pirmajā instancē).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām:

- galīgus nolēmumus var pārsūdzēt, izmantojot pārsūdzību ārkārtas gadījumos nolūkā panākt to atcelšanu, ja pārsūdzības iesniedzējs nav bijis pienācīgi uzaicināts un nav piedalījies procesā; šādu prasību par atcelšanu var iesniegt 15 dienu laikā kopš nolēmuma paziņošanas, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc dienas, kad nolēmums kļuvis galīgs; pārsūdzības pamatojums jāizklāsta iepriekšminēto 15 dienu laikā – pretējā gadījumā tā nebūs spēkā (jaunā Civilprocesa kodeksa 503. panta 1. punkts un 506. pants);

- pārsūdzību attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts par lietas būtību vai saistībā ar to, var pieprasīt (pārsūdzība ārkārtas gadījumos), ja attiecīgā puse nav varējusi ierasties tiesā no tās neatkarīgu apstākļu dēļ un ir attiecīgi par to informēt tiesu; šādu apstākļu gadījumā pārskata arī nolēmumus, kuri neattiecas uz lietas būtību; pārskatīšanas pieprasījuma iesniegšanai paredzētais laiks ir 15 dienas, skaitot no brīža, kad beigušies traucējošie apstākļi (jaunā Civilprocesa kodeksa 509. panta 1. punkta 9. apakšpunkts un 2. punkts, un 511. panta 2. punkts);

- pusei, kura nokavējusi procedūras termiņu, jaunu termiņu piešķir vienīgi tad, ja tā pierāda, ka nokavējumam ir bijuši pamatoti iemesli; šai nolūkā tai ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc traucējošo apstākļu izbeigšanās ir jānoformē nepieciešamais tiesvedības dokuments, lūdzot piešķirt jaunu termiņu; pārsūdzības procedūru gadījumā šis termiņš ir tāds pats kā parastais termiņš, kas paredzēts apelācijas sūdzības iesniegšanai; par pieteikumu jauna termiņa piešķiršanai lemj tiesa, kura ir kompetenta pieņemt nolēmumus par pieteikumiem attiecībā uz tiesībām, kas nav savlaicīgi īstenotas (jaunā Civilprocesa kodeksa 186. pants).

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- jaunajā Civilprocesa kodeksā (1014. līdz 1025. pants) ir noteikta īpaša procedūra attiecībā uz maksājuma rīkojumiem;

- parādnieks var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma atcelšanu 10 dienu laikā kopš tā izsniegšanas vai paziņošanas (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 1. punkts);

- kreditors 10 dienu laikā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1023. panta 2. punkts) var iesniegt pieteikumu par jaunā Civilprocesa kodeksa 1020. panta 1. un 2. punktā [1] minētā nolēmuma atcelšanu vai par 1021. panta 2. punktā[2] minētā maksājuma rīkojuma atcelšanu;

- pieteikumu par atcelšanu izskata tiesa, kura izdevusi maksājuma rīkojumu; tiesu pārstāv kolēģija divu tiesnešu sastāvā (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 4. punkts);

- ja tiesa, kura iztiesā lietu, pilnībā vai daļēji pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā attiecīgi pilnībā vai daļēji atceļ rīkojumu un pieņem galīgo nolēmumu; ja tiesa, kura iztiesā lietu, pieņem pieteikumu par atcelšanu, tā pieņem galīgo nolēmumu, ar ko piemēro maksājuma rīkojumu; nolēmums par pieteikuma noraidīšanu ir galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1024. panta 6. punkta pirmais teikums un 7. un 8. punkts);

- attiecīgā puse var iesniegt pārsūdzību par maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar vispārīgajām tiesībām; pārsūdzību var attiecināt vienīgi uz izpildes procedūras pārkāpumiem vai saistību dzēšanas pamatojumu, kas radies pēc tam, kad maksājuma rīkojums kļuva galīgs (jaunā Civilprocesa kodeksa 1025. panta 2. punkts).


[1] Saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 1020. pantu:

“1021. pants Prasības apstrīdēšana

1) Ja parādnieks apstrīd prasību, tiesa pārbauda, vai šī apstrīdēšana ir pamatota saskaņā ar lietā ietvertajiem dokumentiem un pušu sniegtajiem skaidrojumiem. Ja parādnieka aizstāvības pierādījumi ir pamatoti, tiesa ar lēmumu noraida kreditora prasību.

2) Ja parādnieka iesniegtie aizstāvības pierādījumi ietver tādu pierādījumu izskatīšanu, kuri nav minēti 1. punktā un šie pierādījumi būtu pieņemami vispārīgā tiesvedībā, atbilstoši likumam tiesa ar lēmumu noraida kreditora pieprasījumu par maksājuma rīkojumu.

3) Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām.”

[2] Jaunā Civilprocesa kodeksa 1022. panta 2. punktā noteikts: “Ja pēc lietas pierādījumu izskatīšanas tiesa konstatē, ka kreditora prasības ir pamatotas tikai daļēji, tā izdod maksājuma rīkojumu vienīgi par šo daļu un norāda arī maksājuma termiņu. Šādos gadījumos kreditors var iesniegt pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu saskaņā ar vispārīgajām tiesībām nolūkā panākt, ka parādniekam uzliek par pienākumu atmaksāt parāda atlikušo daļu.”

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

- procedūra saskaņā ar vispārīgajām tiesībām

- tiesas pavēstu un citu tiesvedības dokumentu piegādei/paziņošanai jānotiek saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 153. līdz 173. pantu. Turpmāk minēti daži piemēri tam, kā notiek piegāde/paziņošana:

- pavēstes un visus tiesvedības dokumentus ex officio piegādā attiecīgās tiesas procesa nodrošināšanas aģenti vai citi tās darbinieki, kā arī tādu citu tiesu aģenti vai darbinieki, kuru jurisdikcijā dzīvo izsniedzamā dokumenta adresāts (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 1. punkts);

- ja dokumentus nav iespējams piegādāt iepriekš minētajā veidā, tos nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saturu un apliecinājumu par saņemšanu, ieliekot tos aizlīmētā aploksnē, kurai piestiprināta veidlapa apliecinājumam par saņemšanu/ierakstam par piegādi un tiesību aktos paredzētais paziņojums (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 4. punkts);

- pēc ieinteresētās puses lūguma un par tās līdzekļiem tiesvedības dokumentus var tieši piegādāt tiesu izpildītāji, kuriem ir jāievēro procesuālajās tiesībās paredzētās formalitātes, vai arī tos var sūtīt ar kurjerpastu (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 5. punkts);

- pavēstes un citus procedūras dokumentus tiesas kanceleja var nosūtīt pa faksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, ar kuriem var pārraidīt dokumenta tekstu un nodrošināt apstiprinājumu par saņemšanu, ja attiecīgā puse ir iesniegusi tiesai šim nolūkam vajadzīgos rekvizītus; apstiprināšanas vajadzībām tiesvedības dokumentam tiesa pievieno veidlapu, kurā norāda: tiesas nosaukumu, sūtījuma datumu, tā tiesas kancelejas darbinieka vārdu un uzvārdu, kurš veic nosūtīšanu, un nosūtītos dokumentus; veidlapa ir jāaizpilda adresātam, kuram jānorāda saņemšanas datums un par korespondences saņemšanu atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts; pēc tam veidlapu nosūta tiesai pa faksu, e-pastu vai ar citiem atbilstošiem līdzekļiem (jaunā Civilprocesa kodeksa 154. panta 6. punkts).

- maksājuma rīkojumu īpašā procedūra:

- saskaņā ar likumu rīkojums jāizsniedz pusei, kura piedalījās, vai nekavējoties jāpaziņo abām pusēm (jaunā Civilprocesa kodeksa 1022. panta 5. punkts).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Pieteikumi jānoformē rumāņu valodā.

Lapa atjaunināta: 02/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.