Eiropas maksājuma rīkojums

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Saskaņā ar 12. pantu Civilprocesa strīdu izskatīšanas kodeksā (Civilný sporový poriadok) (Likums Nr. 160/2015) kompetentās tiesas ir rajona tiesas (okresný súd) un Bratislavas IV Municipālā tiesa (Mestský súd Bratislava IV).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Atbilstoši regulas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktam, saskaņā ar Civilprocesa strīdu izskatīšanas kodeksa 398. pantu ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļus var pieprasīt, iesniedzot prasību lietas atkārtotai izskatīšanai (žaloba o obnovu konania) kompetentajā tiesā, kas taisīja spriedumu pirmajā instancē, proti, rajona tiesā (okresný súd) vai municipālajā tiesā (mestský súd).

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Civilprocesa strīdu izskatīšanas kodeksa 125. pantu prasības pieteikumu var iesniegt rakstveidā vai elektroniski. Prasības pieteikums, kas iesniegts bez elektroniskās autorizācijas, ir jāiesniedz atkārtoti 10 dienu laikā rakstveidā vai autorizētā elektroniskā formātā, pretējā gadījumā tas netiks izskatīts. Tiesa nepieprasīs pieteikuma atkārtotu iesniegšanu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu pieņemamā valoda ir slovāku valoda.

Lapa atjaunināta: 09/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.