Eiropas maksājuma rīkojums

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Kompetentas ir vietējās tiesas (okrajna sodišča) un apgabaltiesas (okrožna sodišča).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Vietējām tiesām un apgabaltiesām ir kompetence izskatīt pārsūdzības un piemērot regulas 20. pantu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņa ar tiesu notiek pa pastu, ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, izmantojot sakaru tehnoloģijas, klātienē ierodoties tiesā vai piegādi veicot ar pieteikumu iesniegšanai nolīgtu profesionāli (komercpiegādātāju) (Civilprocesa likuma jeb ZPP 105. panta b) punkts, Uradni List RS (UL RS; Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 73/07 – oficiālā konsolidētā redakcija, Nr. 45/08 – Arbitrāžas likums (ZArbit), Nr. 45/08, Nr. 111/08 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 57/09 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 12/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 50/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 107/10 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 75/12 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 40/13 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 92/13 – Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 10/14 – Konstitucionālās tiesas lēmums un Nr. 48/15 – Konstitucionālās tiesas lēmums, 13.8.2007, 10425. lpp.).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Oficiālās valodas ir slovēņu valoda un divas nacionālo minoritāšu valodas, ko oficiāli izmanto to teritoriju tiesās, kur dzīvo šīs minoritātes (ZPP 6. pants un 104. pants. Šīs nacionālo minoritāšu valodas ir itāļu un ungāru valodas.

Minētās t.s. jauktu tautību apdzīvotās teritorijas ir noteiktas ar Likumu par pašvaldību un pašvaldību robežu noteikšanu (UL RS, Nr. 108/06 - oficiālā konsolidētā redakcija un Nr. 9/11; turpmāk: ZUODNO). ZUODNO 5. pantā noteikts, ka “jauktu tautību apdzīvotās teritorijas atbilstoši šim likumam ir teritorijas, kas par tādām atzītas saskaņā ar spēkā esošajiem Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola and Piran pašvaldību nolikumiem.”

Lapa atjaunināta: 27/03/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.