Eiropas maksājuma rīkojums

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Pirmās instances tiesa.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Regulas 20. panta 1. punktā paredzēto pārskatīšanu veic pēc saistību nepildītāja pieprasījuma, anulējot galīgo spriedumu (Civilprocesa kodeksa 501. pants un turpmākie panti, 2000. gada 7. janvāra likums 1/2000). Regulas 20. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu var veikt, iesniedzot priekšlikumu par tiesas dokumentu anulēšanu (Konstitutīvā likuma par tiesu varu 238. pants un turpmākie panti, 1985. gada 1. jūlija likums 6/1985). Abos gadījumos jurisdikcija ir pirmās instances tiesām.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikuma veidlapu var iesniegt vai nu tieši, vai nosūtot to pa pastu vai faksu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Spāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 26/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.