Eiropas maksājuma rīkojums

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Zviedrijā iesniegtus pieteikumus par Eiropas maksājuma rīkojumu izskata Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde (Kronofogdemyndigheten) (2. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas pieteikumu izskata apelācijas tiesa (hovrätt) (13. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru). Ja pieprasījums tiek apmierināts, apelācijas tiesa vienlaicīgi lemj, ka Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādei jāveic atkārtota izskatīšana.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādi (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru principā jāiesniedz papīra formātā. Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde var lemt, ka pieteikumus iesniedz, izmantojot saziņas līdzekli, kas ļauj veikt datu automātisku apstrādi (4. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tādu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izpildei Zviedrijā, kas pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī, maksājuma rīkojumam ir jābūt tulkotam zviedru vai angļu valodā (10. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.