L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Bulgarija

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

L-applikazzjonijiet għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas Ewropea għandhom jitressqu quddiem il-qorti tal-provinċja li għandha ġuriżdizzjoni fuq l-indirizz permanenti jew l-indirizz reġistrat tad-debitur, jew fuq il-lok għall-eżekuzzjoni. (l-Artikolu 625(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

Jekk il-każ ikun jista' jiġi kontestat, l-intimat jista' jopponi l-ġuriżdizzjoni territorjali, iżda mhux aktar tard minn meta tiġi ppreżentata l-oppożizzjoni għall-mozzjoni. (l-Artikolu 625(2) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Din il-proċedura hija rregolata mill-Artikolu 626a tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili:

L-Artikolu 626a (1) L-intimat jista' jitlob rieżami ta' Ordni ta' ħlas Ewropea skont it-termini u l-proċedura stipulata fl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 quddiem il-qorti tal-appell rispettiva.

(2) Ir-rikors għal rieżami jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum minn dakinhar li l-intimat sar jaf effettivament bil-kontenut tal-ordni jew wara li ċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 20(1)(b) tar-Regolament ma baqgħux jgħoddu.

(3) Il-qorti tibgħat kopja tar-rikors lill-parti l-oħra li tista' twieġeb fi żmien ġimgħa minn meta tirċeviha.

(4) Ir-rikors jiġi eżamina in camera. Jekk il-qorti tħoss li jkun xieraq, tista' teżamina r-rikors f'seduta pubblika.

(5) Id-deċiżjoni tal-qorti ma tistax tiġi appellata.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-komunikazzjoni marbuta ma' ordni ta' ħlas Ewropea tiġi nnotifikata minn uffiċjal tal-qorti, bil-posta jew permezz ta' servizz postali ta' ittri rreġistrati bir-rikonoxximent tal-irċevuta. Jekk ma jkunx hemm entità ġudizzjarja fil-post fejn trid issir in-notifika, din tista' ssir mill-muniċipalità jew mill-uffiċċju tas-Sindku. (l-Artikolu 42(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili)

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Ir-Repubblika tal-Bulgarija taċċetta l-ordnijiet ta' ħlas Ewropej akkumpanjati minn traduzzjoni bil-Bulgaru.

L-aħħar aġġornament: 27/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.