L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Latvja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-qrati li għandhom ġuriżdizzjoni biex joħorġu ordni ta’ ħlas Ewropea huma l-qrati distrettwali jew tal-belt (rajona (pilsētas) tiesas), li huma l-qrati tal-prim’istanza f’materji ċivili. Il-qorti distrettwali jew tal-belt partikolari hija ġeneralment il-qorti tal-post ta’ residenza ddikjarat tal-konvenut (deklarētā dzīvesvieta), jew jekk il-konvenut ma għandu ebda post iddikjarat ta’ residenza, l-indirizz tad-dar tal-konvenut (dzīvesvietas adrese) jew l-uffiċċju reġistrat (juridiskā adrese). Lista tal-qrati tista’ tiġi kkonsultata hawnhekk.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

L-Artikolu 485.1(1)(1) tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili jistipula li rikors li għandu l-għan ta’ stħarriġ ġudizzjarju ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea maħruġa minn qorti distrettwali jew tal-belt irid jiġi ppreżentat lill-qorti reġjonali xierqa (abgabaltiesa). Hemm ħames qrati reġjonali li jisimgħu kawżi ċivili. Kull qorti reġjonali għandha ġuriżdizzjoni li testendi fuq iż-żoni moqdija minn għadd ta’ qrati distrettwali jew tal-belt. Lista tal-qrati tista’ tiġi kkonsultata hawnhekk.

Rikors li għandu l-għan ta’ stħarriġ ġudizzjarju ta’ ordni jrid jiġi ppreżentat f’terminu ta’ 45 jum mid-data li fiha l-persuna ssir taf biċ-ċirkostanzi li jikkostitwixxu raġunijiet għal rieżami skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu.

Rikors li ma jagħtix ir-raġunijiet għall-istħarriġ ġudizzjarju skont ir-Regolament ma jiġix aċċettat u jiġi rritornat lir-rikorrent. Il-qorti tirrifjuta wkoll li tikkunsidra rikors ripetut, ħlief jekk jidher li r-raġunijiet għall-istħarriġ ġudizzjarju tal-ordni jkunu nbidlu. Id-deċiżjoni tal-qorti f’dan ir-rigward tista’ tiġi kkontestata billi jitressaq ilment anċillari (blakus sūdzība).

Rikors għal stħarriġ ġudizzjarju ta’ ordni jiġi ttrattat fi proċedimenti bil-miktub. Jekk, meta tkun qieset ir-rikors, il-qorti reġjonali ssib li l-kundizzjonijiet għall-istħarriġ ġudizzjarju tal-ordni ma jkunux ġew issodisfati, hija tannulla l-ordni kkontestata fl-intier tagħha, u tirrinvija l-każ għall-eżami mill-ġdid mill-qorti tal-prim’istanza.

Jekk il-qorti reġjonali ssib li l-motivi invokati fir-rikors ma jagħtux lok għal stħarriġ ġudizzjarju tal-ordni, hija tiċħad ir-rikors. Id-deċiżjoni tal-qorti tista’ tiġi kkontestata billi jitressaq ilment anċillari. Il-proċedura għat-tressiq u l-eżami ta’ ilmenti anċillari ta’ dan it-tip huma stipulati fil-Kapitolu 55 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili. Traduzzjoni tal-Liġi bl-Ingliż hija disponibbli hawnhekk.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Id-dokumenti għall-qorti jridu jiġu ppreżentati b’forma bil-miktub, bil-posta jew bl-idejn. Id-dokumenti għall-qorti jistgħu jiġu ppreżentati wkoll b’mod elettroniku, bl-użu tal-portal e-lietas portālu jew billi jintbagħtu fl-indirizz elettroniku tal-qorti. Id-dokumenti ppreżentati elettronikament iridu jiġu ffirmati b’firma elettronika sigura rikonoxxuta fil-Latvja (firma elettronika kwalifikata skont it-tifsira tal-Artikolu 3(12) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014).

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Ordni ta’ ħlas Ewropea trid titfassal jew tiġi tradotta fil-lingwa nazzjonali, il-Latvjan.

L-aħħar aġġornament: 25/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.