L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovakkja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Skont l-Artikolu 12 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża (Civilný sporový poriadok) (l-Att Nru 160/2015) il-qrati kompetenti huma l-qrati distrettwali (okresné súdy) u l-Qorti Municipali ta’ Bratislava IV(Mestský súd Bratislava IV).

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Skont l-Artikolu 29(1)(b) tar-Regolament, skont l-Artikolu 398 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża wieħed jista’ jfittex rimedju legali straordinarju billi jiftaħ kawża ta’ ritrattazzjoni (žaloba o obnovu konania) quddiem il-qorti kompetenti li tkun tat is-sentenza fl-ewwel istanza, jiġifieri l-qorti distrettwali (okresný súd) jew il-qorti muniċipali (mestský súd).

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Skont l-Artikolu 125 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża rikors għal ftuħ ta’ kawża tista’ ssir bil-miktub jew elettronikament. Rikors li jsir mingħajr awtorizzazzjoni elettronika jrid jerġa’ jintbagħat fi żmien 10 ijiem fuq karta jew f’format elettroniku awtorizzat, inkella ma jitqiesx. Il-qorti ma titlobx li rikors jerġa’ jintbagħat.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Għall-fini tal-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament, il-lingwa aċċettata hija s-Slovakk.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.