Europees betalingsbevel

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Betreffende de gerechten die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, kan worden meegedeeld dat de volgens het Belgisch Gerechtelijk Wetboek materieel en territoriaal bevoegde vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank in België hieromtrent bevoegd zijn.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Naargelang de concrete omstandigheid van de zaak zullen naar Belgisch recht verschillende rechtsmiddelen kunnen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te bekomen:

- vooreerst biedt artikel 1051 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis binnen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde geschillen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek. Dit geldt zowel voor vonnissen gewezen op tegenspraak, als voor verstekvonnissen

- ten tweede biedt artikel 1048 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid verzet aan te tekenen tegen verstekvonnissen binnen één maand vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde geschillen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek.

- met betrekking tot beslissingen van burgerlijke rechtbanken en van strafrechtbanken die uitspraak hebben gedaan over burgerlijke belangen, en die reeds in kracht van gewijsde zijn gegaan, kan in bepaalde bij artikel 1133 van het Gerechtelijk wetboek voorziene gevallen een verzoek tot herroeping van het gewijsde worden ingediend binnen 6 maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond.

De hoger vermelde termijnen voor het instellen van hoger beroep, aantekenen van verzet of instellen van een verzoek tot herroeping van het gewijsde gelden:

- onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in dwingende supranationale en internationale bepalingen

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het artikel 50 van het Gerechtelijk wetboek om een op straffe van verval voorgeschreven termijn te verlengen in bepaalde bij de wet bepaalde omstandigheden.

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het herhaaldelijk door het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de bij de wet opgelegde termijnen voor het verrichten van een handeling, worden verlengd voor de partij die door overmacht die handeling niet kon verrichten voordat de termijn was verstreken.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die ingevolge deze verordening worden aanvaard en de gerechten ter beschikking staan, zijn voor België beperkt tot de rechtstreekse neerlegging van het verzoek om een Europees betalingsbevel via het standaardformulier A van bijlage I en de ter staving dienende stukken op de griffie van het bevoegde gerecht EN het aangetekend verzenden van dit verzoek om een Europees betalingsbevel via formulier A en de ter staving dienende stukken naar het bevoegde gerecht.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

België aanvaardt in het kader van artikel 21, lid 2, punt b) geen andere talen dan de officiële taal of één van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging overeenkomstig het Belgisch nationaal recht.

Laatste update: 28/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.