Europees betalingsbevel

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Verzoeken om de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moeten worden ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 625, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de zaak kan worden betwist, kan de verweerder de territoriale bevoegdheid aanvechten, maar hij moet dit doen uiterlijk wanneer het verzetschrift wordt ingediend (artikel 625, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Deze procedure is geregeld in artikel 626a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 626а (1) De verweerder kan onder de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006 bij het bevoegde hof van beroep een verzoek om heroverweging van een Europees betalingsbevel indienen.

(2) Het verzoek om heroverweging wordt ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de verweerder daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de inhoud van het bevel of nadat de in artikel 20, lid 1, onder b), van de verordening bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

(3) Het gerecht stuurt een kopie van het verzoek naar de andere partij, die beschikt over een termijn van een week vanaf de ontvangst ervan om te reageren.

(4) Het verzoek wordt met gesloten deuren behandeld. Indien het gerecht dit passend acht, kan het het verzoek in een openbare zitting behandelen.

(5) Tegen de beslissing van het gerecht kan er geen beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De toepasselijke wijzen van betekening of kennisgeving zijn die welke zijn vastgesteld in het huidige wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 38 bevat de regeling inzake adreskeuze.

“Artikel 38 (1) De betekening of kennisgeving geschiedt aan het ten behoeve van de zaak opgegeven adres.

(2) De betekening of kennisgeving kan geschieden op een e-mailadres dat door de partij voor betekening of kennisgeving is gekozen, door middel van:

1. het centrale e-justitieportaal;

2. een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging, overeenkomstig artikel 3, punt 37, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257/73) (‘Verordening (EU) nr. 910/2014’).

(3) Indien de partij niet heeft gekozen voor betekening of kennisgeving overeenkomstig lid 2, maar een e-mailadres heeft opgegeven, geschiedt de betekening of kennisgeving op dat adres.

(4) De in de leden 2 en 3 bedoelde instemming inzake betekening of kennisgeving kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de reeds verrichte handelingen.

(5) Wanneer betekening of kennisgeving overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 niet mogelijk is, geschiedt de betekening of kennisgeving aan het huidige adres van de partij of, bij gebreke daarvan, aan haar vaste adres.

(6) De partij kan een e-mailadres opgeven voor betekening of kennisgeving aan een deskundige, getuige of derde die verplicht is een document over te leggen dat in zijn of haar bezit is.”

In artikel 38a wordt bepaald dat een persoon die een procedurele handeling in elektronische vorm heeft verricht, een e-mailadres moet opgeven voor de kennisgeving van ontvangst van de elektronische verklaring en voor het resultaat van de technische controle van de handeling. Een persoon die een procedurele handeling in elektronische vorm verricht, kan ermee instemmen elektronische verklaringen en elektronische documenten te aanvaarden van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt in het kader van procedures op het relevante bevoegdheidsniveau of op alle niveaus. Een persoon die via het centrale e-justitieportaal een procedurele handeling verricht, stemt ermee in elektronische verklaringen en elektronische documenten, mededelingen, dagvaardingen en stukken te aanvaarden in procedures op het relevante bevoegdheidsniveau of op alle niveaus. De instemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de reeds verrichte handelingen.

Betekening of kennisgeving aan kredietinstellingen en financiële instellingen, met inbegrip van die welke schulden invorderen bij consumenten, aan verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, aan aanbieders van energie, gas, postdiensten, elektronische communicatiediensten of water- en rioleringsdiensten, of aan notarissen en particuliere deurwaarders, wordt uitsluitend volgens de procedure van artikel 38, lid 2, verricht op een door hen opgegeven e-mailadres (artikel 50, lid 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Betekening of kennisgeving aan een advocaat geschiedt via het centrale e-justitieportaal of op elke plaats waar deze kantoor houdt (artikel 51, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Betekening of kennisgeving aan overheidsinstellingen en gemeenten vindt alleen plaats volgens de procedure van artikel 38, lid 2, op een door hen opgegeven e-mailadres (artikel 52, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Overeenkomstig artikel 42 wordt de betekening of kennisgeving door een medewerker van het gerecht verricht per post of via een koeriersdienst, in de vorm van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien er op de plaats van betekening of kennisgeving geen gerechtelijke instantie is, kan de betekening of kennisgeving worden verricht door de gemeente of de burgemeester.

Op verzoek van de partij kan het gerecht de betekening of kennisgeving door een particuliere deurwaarder gelasten. De kosten van de particuliere deurwaarder komen ten laste van de partij.

Wanneer de betekening of kennisgeving niet op een van de hierboven vermelde wijzen kan geschieden of in geval van rampen, ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden, kan het gerecht bij wijze van uitzondering gelasten dat de betekening of kennisgeving door een medewerker van het gerecht wordt verricht per telefoon, e-mail, telex, fax of telegram.

De wijzen van betekening of kennisgeving zijn vastgesteld in artikel 43 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

“Artikel 43 (1) Betekening of kennisgeving kan persoonlijk of door een andere persoon worden verricht.

(2) Het gerecht kan gelasten dat de betekening of kennisgeving geschiedt door toevoeging van een bericht aan het zaakdossier of door achterlating van een bericht aan de deur of in de brievenbus van de geadresseerde.

(3) Het gerecht kan gelasten dat de betekening of kennisgeving geschiedt door middel van een openbare aankondiging.”

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De Republiek Bulgarije aanvaardt Europese betalingsbevelen die vergezeld gaan van een vertaling in het Bulgaars.

Laatste update: 26/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.