Europees betalingsbevel

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Verzoeken om de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moeten worden ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 625, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de zaak kan worden betwist, kan de verweerder de territoriale bevoegdheid aanvechten, maar hij moet dit doen uiterlijk wanneer het verzetschrift wordt ingediend (artikel 625, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Deze procedure is geregeld in artikel 626a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 626а (1) De verweerder kan onder de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006 bij het bevoegde hof van beroep een verzoek om heroverweging van een Europees betalingsbevel indienen.

(2) Het verzoek om heroverweging wordt ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop de verweerder daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de inhoud van het bevel of nadat de in artikel 20, lid 1, onder b), van de verordening bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

(3) Het gerecht stuurt een kopie van het verzoek naar de andere partij, die beschikt over een termijn van een week vanaf de ontvangst ervan om te reageren.

(4) Het verzoek wordt met gesloten deuren behandeld. Indien het gerecht dit passend acht, kan het het verzoek in een openbare zitting behandelen.

(5) Tegen de beslissing van het gerecht kan er geen beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Mededelingen in verband met een Europees betalingsbevel worden verricht door een medewerker van het gerecht, per post of via een koeriersdienst, in de vorm van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Indien er op de plaats van betekening of kennisgeving geen rechterlijke instantie is, kan de betekening of kennisgeving worden verricht door de gemeente of de burgemeester (artikel 42, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De Republiek Bulgarije aanvaardt Europese betalingsbevelen die vergezeld gaan van een vertaling in het Bulgaars.

Laatste update: 18/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.