Europees betalingsbevel

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Tsjechië zijn de toepasselijke regels om te bepalen welke rechtbank bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen de algemene wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid in civielrechtelijke zaken als vervat in Wet nr. 99/1963 (“Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”).

De algemene bevoegdheid in deze materie wordt geregeld door de artikelen 9 tot en met 12, en de territoriale bevoegdheid door de artikelen 84 tot en met 89 bis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gelet op het in behandeling genomen soort zaken zullen de rechtbanken die algemeen bevoegd zijn voor deze materie normaliter de districtsrechtbanken zijn, terwijl het criterium voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid normaliter de woonplaats/plaats van vestiging van de verweerder is.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De rechtbank die bevoegd is om heroverwegingsprocedures te behandelen is de rechtbank die het vonnis in eerste aanleg heeft gewezen.

De bevoegde rechtbank moet artikel 20 van de verordening rechtstreeks toepassen. Tegen beslissingen tot afwijzing van een heroverwegingsverzoek kan beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Overeenkomstig artikel 42 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn de volgende communicatiemiddelen aanvaardbaar:

a) e-mail met een geavanceerde elektronische handtekening in overeenstemming met de Wet betreffende elektronische handtekeningen (Wet nr. 227/2000), als gewijzigd;

b) e-mail zonder geavanceerde elektronische handtekening;

c) fax.

Indieningen op de onder b) en c) genoemde wijze moeten worden gevolgd door toezending van de originelen van de formulieren binnen drie dagen, bij gebreke waarvan de rechtbank de indieningen niet in aanmerking zal nemen.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De enige taal die in Tsjechië wordt aanvaard is het Tsjechisch.

Laatste update: 11/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.