Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen in Engeland en Wales zijn het county court (districtsrechtbank) en het High Court of Justice (hooggerechtshof).

De bevoegdheid van de county courts is volledig wettelijk geregeld en beslaat bijna het gehele domein van het burgerlijk recht. De algemene bevoegdheid om kennis te nemen van burgerlijke zaken valt grotendeels samen met die van het High Court, met dien verstande dat vorderingen inzake persoonlijk letsel van minder dan 50 000 GBP en geldvorderingen van minder dan 15 000 GBP bij het county court moeten worden ingesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (zoals gewijzigd). Een aantal wetten verleent de County Courts exclusieve bevoegdheid – zo zijn deze rechtbanken bevoegd voor vrijwel alle zaken die onder de Consumer Credit Act 1974 (wet consumentenkrediet) vallen en voor de behandeling van de meeste vorderingen van hypotheekverstrekkers en huiseigenaren.

Een vordering kan worden ingesteld bij elk county court in Engeland en Wales. Op de website van de Court Service staan de adressen van alle county courts en gegevens over het High Court.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Een verzoek om heroverweging op grond van artikel 20 in Engeland en Wales moet, zoals bepaald in Part 23 of the Civil Procedure Rules, worden gericht aan het bevoegde gerecht dat het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De gerechten in Engeland en Wales aanvaarden de post als communicatiemiddel voor de inleiding van de Europese betalingsbevelprocedure (aangezien er gerechtskosten moeten worden betaald om het proces in gang te zetten). Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk moet worden gemaakt om het vorderingsformulier elektronisch in te dienen. Latere documenten, met inbegrip van verweerschriften, kunnen echter, behalve per post, ook per fax of e-mail worden verzonden overeenkomstig Part 5.5 of the Civil Procedure Rules en de praktijkwenken, die de voorschriften bevatten voor indiening en verzending van stukken aan de rechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Engels.

Laatste update: 11/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.