Europees betalingsbevel

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Finland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De districtsrechtbank van Helsinki (käräjäoikeus) is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 20 van de verordening, dat betrekking heeft op de heroverweging van het Europees betalingsbevel, wordt in Finland toegepast. Voor de toepassing van artikel 20 is de districtsrechtbank van Helsinki bevoegd.

Naast de bepalingen van artikel 20 van de verordening zijn ook de bepalingen betreffende buitengewone rechtsmiddelen van hoofdstuk 31 van het Wetboek van rechtsvordering van toepassing op het Europees betalingsbevel. Het gaat daarbij onder meer om klachten op basis van procedurefouten (hoofdstuk 31, afdeling 1) en de herziening van een eindvonnis (hoofdstuk 31, afdeling 7). Afdeling 17 van het Wetboek van rechtsvordering bevat een afzonderlijke bepaling inzake het toestaan van een nieuwe termijn.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Wet nr. 13/2003 betreffende elektronische diensten en communicatie (publieke sector) bevat bepalingen inzake het toezenden van processtukken aan Finse rechterlijke instanties. Volgens deze wet zijn de voor de betalingsbevelprocedure aanvaarde communicatiemiddelen: post, fax en e‑mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Europese betalingsbevelen kunnen worden toegezonden in het Fins, het Zweeds of het Engels.

Laatste update: 22/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.