Europees betalingsbevel

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De rechters die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de voor bescherming bevoegde rechters (juge des contentieux de la protection), de voorzitters van de gewone rechtbanken (tribunal judiciaire), de nabijheidsrechtbanken (tribunal de proximité) of de voorzitters van de handelsrechtbanken (tribunal de commerce), binnen de grenzen van de aan hen toegewezen bevoegdheden.

Wanneer Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken niet het relatief bevoegde gerecht aanwijst maar alleen verwijst naar de gerechten van een lidstaat, is het relatief bevoegde gerecht het gerecht van de verblijfplaats van een van de verweerders.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De in artikel 20 van de verordening vastgestelde regels voor de heroverwegingsprocedure in uitzonderingsgevallen, zijn dezelfde regels als die voor de procédure d’opposition (verzetsprocedure). Het verzoek om heroverweging wordt ingediend bij het gerecht dat het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het verzoek om een Europees betalingsbevel kan per post of langs elektronische weg worden ingediend.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde talen zijn: het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans.

Laatste update: 13/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.