Europees betalingsbevel

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Voorafgaande opmerkingen

De regels voor de tenuitvoerlegging in Duitsland van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure zijn vastgesteld in de Wet tot verbetering van de uitvoerbaarheid van grensoverschrijdende vorderingen en van de betekening van documenten.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het Amtsgericht Berlin-Wedding (districtsrechtbank) is bevoegd voor heel Duitsland. De contactgegevens van deze rechtbank zijn:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De voor de betalingsbevelprocedure bevoegde rechtbank is het Amtsgericht Wedding.

Eventuele latere geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank waarvan de verzoeker heeft aangegeven dat deze internationaal bevoegd is. Indien deze rechtbank niet bevoegd is om uitspraak te doen over het geschil, kan zij de zaak verwijzen naar de Duitse rechtbank die internationaal bevoegd is. Internationale bevoegdheid wordt in het algemeen geregeld door de desbetreffende EU-rechtshandeling, bv. Verordening (EU) nr. 1215/2012

Het toepassingsgebied en de werking van de heroverwegingsprocedure worden reeds grotendeels beschreven in artikel 20 van de verordening. De hierboven genoemde Duitse wet bepaalt dat de verzoeker de feiten die volgens hem/haar de vernietiging van het Europees betalingsbevel rechtvaardigen, moet kunnen aantonen. Tegen de beslissing van de Duitse internationaal bevoegde rechtbank (zie hierboven) kan geen beroep worden ingesteld. Indien de rechtbank het Europees betalingsbevel nietig verklaart, zal dit de uit hoofde van de verordening ingeleide procedure beëindigen.

Bij wijze van uitzondering is voor arbeidszaken in de zin van § 2 en § 46b, lid 2, van de Wet inzake arbeidsrechtbanken (Arbeitsgerichtsgesetz), de arbeidsrechtbank bevoegd die internationaal bevoegd zou zijn in een procedure voor het wijzen van een vonnis (Urteilsverfahren).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kan zowel in papieren als in elektronische vorm worden ingediend wanneer de bevoegde rechtbank dit soort verzoeken toestaat. Bij het Amtsgericht Wedding kunnen verzoeken langs elektronische weg worden ingediend. Voor het langs elektronische weg indienen van een verzoek bij het Amtsgericht Wedding is speciale software nodig. Meer informatie is te vinden op: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De enige taal die wordt aanvaard is het Duits.

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.