Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

Gerechtelijke procedures in Gibraltar vallen onder de Civil Procedure Rules 1998 (CPR), (regels voor de burgerlijke rechtsvordering) en de supplementary Directions (aanvullende aanwijzingen). De toepassing van de in Engeland en Wales geldende Civil Procedure Rules (met wijzigingen) is neergelegd in de Supreme Court Rules 2000.


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het gerecht dat in Gibraltar bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen is de Supreme Court.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Een verzoek om heroverweging overeenkomstig artikel 20 moet in Gibraltar worden ingediend conform Part 23 of the Civil Procedure Rules.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het in Gibraltar aanvaarde communicatiemiddel voor het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel is de post (aangezien griffierechten moeten worden betaald om een proces te starten).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde officiële taal is het Engels.

Laatste update: 28/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.