Europees betalingsbevel

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de districtsrechtbanken of de gemeentelijke rechtbanken (rajona (pilsētas) tiesas), d.w.z. de rechterlijke instanties van eerste aanleg in burgerlijke zaken. De specifieke districtsrechtbank of gemeentelijke rechtbank is over het algemeen de rechtbank van de opgegeven woonplaats van de verweerder (deklarētā dzīvesvieta), of, bij gebreke daarvan, de werkelijke verblijfplaats (dzīvesvietas adrese) of de maatschappelijke zetel (juridiskā adrese) van de verweerder. Een lijst van rechtbanken vindt u hier.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

In artikel 485.1, lid 1, punt 1, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering wordt bepaald dat een verzoek om heroverweging van een door een districtsrechtbank of een gemeentelijke rechtbank uitgevaardigd Europees betalingsbevel moet worden ingediend bij de bevoegde regionale rechtbank (abgabaltiesa). Er zijn vijf regionale rechtbanken die burgerlijke zaken behandelen. Elke regionale rechtbank is bevoegd voor gebieden die worden bestreken door een aantal districtsrechtbanken of gemeentelijke rechtbanken. Een lijst van rechtbanken vindt u hier.

Een verzoek om heroverweging van een betalingsbevel moet worden ingediend binnen 45 dagen na de datum waarop de betrokkene kennis krijgt van de omstandigheden die een grond voor heroverweging zijn krachtens de EU-wetgeving waarnaar wordt verwezen in lid 1 van bovengenoemd artikel.

Een verzoek waarin geen melding wordt gemaakt van de in de verordening bedoelde gronden voor heroverweging, wordt niet in behandeling genomen en wordt teruggezonden naar de verzoeker. De rechtbank zal ook weigeren een herhaald verzoek in behandeling te nemen, tenzij blijkt dat er andere gronden voor heroverweging worden aangevoerd. De betrokken beslissing van de rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen (blakus sūdzība).

Een verzoek om heroverweging van een betalingsbevel wordt behandeld in het kader van een schriftelijke procedure. Wanneer de regionale rechtbank aan het einde van de procedure van oordeel is dat aan de voorwaarden voor heroverweging van het betalingsbevel is voldaan, verklaart zij het bestreden betalingsbevel in zijn geheel nietig en verwijst zij de zaak voor een nieuwe behandeling terug naar de in eerste aanleg bevoegde rechterlijke instantie.

Indien de regionale rechtbank van oordeel is dat de in het verzoek aangevoerde gronden geen heroverweging van het betalingsbevel rechtvaardigen, wijst zij het verzoek af. De beslissing van de rechtbank kan worden aangevochten door het indienen van een aanvullende klacht. De procedure voor het indienen en behandelen van dergelijke aanvullende klachten is vastgesteld in hoofdstuk 55 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering. Een vertaling van de wet in het Engels vindt u hier.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Stukken voor de rechtbank moeten op papier worden ingediend, hetzij per post, hetzij door persoonlijke afgifte. Stukken voor de rechtbank kunnen ook elektronisch worden ingediend, via het portaal e-lietas portāls of door ze naar het e-mailadres van de rechtbank te sturen. Elektronisch ingediende stukken moeten worden ondertekend met een in Letland erkende beveiligde elektronische handtekening (een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3, punt 12, van Verordening (EU) nr. 910/2014).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Een Europees betalingsbevel moet worden opgesteld of vertaald in de nationale taal, d.w.z. het Lets.

Laatste update: 25/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.