Europees betalingsbevel

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 20 van de wet van 13 november 2008 tot invoering van EU‑ en internationale rechtsinstrumenten in de burgerlijke procedure in de Republiek Litouwen (hierna „de wet” genoemd) bepaalt dat verzoeken om een Europees betalingsbevel worden ingediend volgens de bevoegdheidsregels die in het wetboek van burgerlijk procesrecht van de Republiek Litouwen zijn opgenomen (Valstybės Žinios, 2002, Nr. 36‑1340) (bij de districtsrechtbank indien de waarde van de vordering niet meer dan 100 000 LTL bedraagt, en bij de regionale rechtbank indien de waarde van de vordering meer dan 100 000 LTL bedraagt). Na onderzoek van het verzoek kan de bevoegde rechter een Europees betalingsbevel uitvaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 23 van de wet bepaalt dat een verzoek om heroverweging van een Europees betalingsbevel op grond van de redenen die in artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1896/2000 zijn genoemd, onderzocht wordt door de rechtbank die het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd. Nadat het verzoek om heroverweging van het Europees betalingsbevel ontvankelijk is verklaard, zendt de rechtbank een afschrift van het verzoek en de bijlagen aan de eiser en krijgt de eiser de gelegenheid binnen 14 dagen na de verzending van het verzoek schriftelijk te antwoorden. De rechtbank onderzoekt het verzoek om heroverweging van het Europees betalingsbevel in een schriftelijke procedure binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen op het verzoek kon worden geantwoord en vaardigt een bevel uit dat op een van de in artikel 20, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1896/2006 genoemde gronden is gebaseerd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De procedurestukken in het kader van een verzoek om een Europees betalingsbevel worden rechtstreeks aan de rechtbank overgelegd of per post toegezonden.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

In verband met artikel 21, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1896/2006 wordt het Litouws als taal aanvaard.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.