Europees betalingsbevel

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Volgende gerechten zijn bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen:

1. de voorzitter van de tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank), of de rechter die hem vervangt, wanneer de vordering meer dan 15.000 euro bedraagt;

2. de juge de paix (vrederechter), wanneer de vordering 15.000 euro of minder bedraagt;

3. de voorzitter van de tribunal du travail (arbeidsrechtbank), of de rechter die hem vervangt, ongeacht het bedrag van de vordering, voor betwistingen in verband met:

  • arbeidscontracten, leercontracten en aanvullende pensioenregelingen, die rijzen tussen werkgevers enerzijds, en hun werknemers anderzijds, ook wanneer de betwistingen zijn gerezen nadat het contract is beëindigd;
  • prestaties van de insolvabiliteitsverzekering, bedoeld in hoofdstuk V van de wet van 8 juni 1999 betreffende de aanvullende pensioenregelingen, die rijzen tussen de in artikel 21 bedoelde instantie of een in artikel 24, lid 1, van die wet bedoelde levensverzekeringsonderneming enerzijds, en de werknemers, voormalige werknemers en rechthebbenden anderzijds.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Volgende gerechten zijn bevoegd om over het verzet en het heroverwegingsverzoek te beslissen:

  1. de tribunal d'arrondissement, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door de voorzitter van de tribunal d'arrondissement, of door de rechter die hem vervangt;
  1. de juge de paix directeur (vrederechter-directeur), of de rechter die hem vervangt, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door een juge de paix;
  1. de tribunal du travail, wanneer het Europees betalingsbevel is uitgevaardigd door de voorzitter van de tribunal du travail, of door de rechter die hem vervangt.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Luxemburg aanvaardt de post als communicatiemiddel.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt het Frans en het Duits.

Laatste update: 14/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.