Europees betalingsbevel

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 2 Uitvoeringswet EBB:

Een verzoek om een Europees betalingsbevel als bedoeld in artikel 7 van de verordening wordt gedaan aan de rechtbank. Is het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b, van de verordening, niet hoger dan het bedrag genoemd in artikel 93 onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of betreft het een zaak als bedoeld onder c, van dat artikel, dan wordt het verzoek behandeld en wordt daarop beslist door de kantonrechter.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 9 Uitvoeringswet EBB:

1. Ten aanzien van een uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel in de zin van de verordening kan de verweerder een verzoek tot heroverweging doen bij het gerecht dat het uitvoerbare Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd op de gronden genoemd in artikel 20, eerste en tweede lid, van de verordening.

2. Het verzoek moet worden gedaan:

a. in het geval bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a, van de verordening, binnen vier weken nadat het uitvoerbare betalingsbevel aan de verweerder bekend is geworden;

b. in het geval bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder b, van de verordening, binnen vier weken nadat de daargenoemde gronden hebben opgehouden te bestaan;

c. in het geval bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de verordening, binnen vier weken nadat de daargenoemde grond voor heroverweging aan de verweerder bekend is geworden.

3. Voor de indiening van een verzoek tot heroverweging is de bijstand van een advocaat niet vereist.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Naar Nederlands burgerlijk procesrecht (artikel 33 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) is elektronische indiening van verzoeken om een Europees betalingsbevel toegelaten voor zover het procesreglement van de rechtbank hierin voorziet. Op dit moment voorziet nog geen van de rechtbanken in deze mogelijkheid. Alleen de volgende wijzen van indiening zijn toegelaten:

- per post;

- door indiening ter griffie van de rechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 8 lid 2 Uitvoeringswet EBB:

2. Een door een gerecht van oorsprong van een andere lidstaat uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel wordt voor de toepassing van artikel 21, tweede lid, onder b, van de verordening gesteld of vertaald in de Nederlandse taal.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.