Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Gerechtelijke procedures in Noord-Ierland vallen onder de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 en de County Court Rules (Northern Ireland) 1981. Deze regels zijn tot stand gekomen op grond van de Judicature (Northern Ireland) Act 1978 bij statutory rule (wetsregel).


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Noord-Ierland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het gerecht dat bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen in Noord-Ierland is het High Court of Justice (hooggerechtshof).

De bevoegdheid van de county courts (districtsrechtbanken) is volledig wettelijk geregeld en vastgesteld in de County Courts (Northern Ireland) Order 1980. In afwachting van een wijziging van de “Order”, valt de in de verordening vastgestelde procedure bijgevolg niet onder de wettelijke bevoegdheid van de county courts, maar wel onder de eigen bevoegdheid van het High Court, ongeacht de geldwaarde van de in het geding zijnde vordering.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

In Noord-Ierland kan een verzoek om heroverweging op grond van artikel 20 worden ingediend bij het High Court overeenkomstig Deel IV van Order 71 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het door de gerechten in Noord-Ierland aanvaarde communicatiemiddel voor de inleiding van de Europese betalingsbevelprocedure is de post. In de toekomst kan worden onderzocht of het mogelijk moet worden gemaakt verzoekformulieren elektronisch in te dienen. Andere stukken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure, met inbegrip van verweerschriften, kunnen echter via post en fax of langs elektronische weg aan het gerecht worden gezonden bij beschikbaarheid van de benodigde faciliteiten overeenkomstig Rule 39 van Order 71 van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. Het verzoek en andere stukken in het kader van de procedure kunnen ook persoonlijk bij het gerecht worden afgegeven.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Engels.

Laatste update: 14/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.