Europees betalingsbevel

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Polen

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De bevoegde rechtbanken zijn districtsrechtbanken (sądy rejonowe) en regionale rechtbanken (sądy okręgowe), waarvan de territoriale en absolute bevoegdheden zijn vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego) van 17 november 1964 (Staatsblad 2014, nr. 101, als gewijzigd). De absolute bevoegdheid is geregeld in de artikelen 16, 17 en 461(11) in samenhang met artikel 50516(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en de territoriale bevoegdheid in de artikelen 27 tot en met 46 en 461(1) in samenhang met artikel 50516(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Verzoeken om weigering van tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 22 (Weigering van tenuitvoerlegging) van de verordening moeten overeenkomstig artikel 115323(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden ingediend bij de regionale rechtbank van de woonplaats of statutaire zetel van de schuldenaar of, bij ontbreken van een dergelijke rechtbank, de regionale rechtbank in de regio waar de tenuitvoerlegging hangende is of plaatsvindt. Overeenkomstig artikel 115323(3) kan de verweerder zijn standpunt in de zaak kenbaar maken binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn.

Wat artikel 23 (Opschorting of beperking van de tenuitvoerlegging) betreft, kan de bevoegde districtsrechtbank op verzoek van de schuldenaar overeenkomstig artikel 115320(1) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tenuitvoerleggingsprocedures die worden uitgevoerd op basis van een Europees betalingsbevel opschorten. Eveneens op verzoek van de schuldenaar kan deze rechtbank de tenuitvoerlegging tot bewarende maatregelen beperken of de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van het door de schuldenaar stellen van een door dit gerecht te bepalen zekerheid.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Wat artikel 20, lid 1, van de verordening betreft, neemt de bescherming van de schuldenaar de vorm aan van herschikking van de termijn voor het indienen van een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel. Dit gebied wordt geregeld door deel 1, titel VI, hoofdstuk 5 (Niet-inachtneming van termijnen en regelingen voor herschikking) (artikelen 167-172) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Krachtens deze regels moet een verzoek om herschikking van de termijn worden ingediend in de vorm van een brief aan de rechtbank waar de procedure had moeten plaatsvinden, uiterlijk één week nadat de reden voor niet-inachtneming van de termijn is weggevallen. In de brief moeten de omstandigheden die het verzoek rechtvaardigen, worden gestaafd. Tegelijk met de indiening van het verzoek om herschikking van de termijn moet de partij ook een verzoek om hertoetsing van het Europees betalingsbevel indienen. Wanneer de termijn niet in acht is genomen en er een periode van meer dan een jaar is verstreken, kan de termijn slechts in uitzonderlijke gevallen worden herschikt. Het feit dat een verzoek om herschikking is ingediend, leidt in de regel niet tot de opschorting van de procedure of van de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Wat artikel 20, lid 2, van de verordening betreft, zijn de regels van artikel 50520 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Verzoeken moeten voldoen aan de voorschriften voor processtukken en moeten de redenen bevatten waarom het Europees betalingsbevel moet worden ingetrokken. De rechtbank met bevoegdheid voor het toetsen van een dergelijk verzoek is de rechtbank die het betalingsbevel uitvaardigde. Vóór de intrekking van een Europees betalingsbevel moet de rechtbank de verzoeker horen of hem vragen een schriftelijke verklaring in te dienen.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoeken om een Europees betalingsbevel en andere processtukken in dergelijke procedures kunnen enkel schriftelijk worden ingediend. Documenten kunnen persoonlijk worden ingediend bij of per post worden toegezonden aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die conform artikel 21, lid 2, onder b), wordt aanvaard is het Pools.

Laatste update: 27/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.