Europees betalingsbevel

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De gerechten die bevoegd zijn om een betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de gerechten die bevoegd zijn om in eerste aanleg uitspraak ten gronde te doen:

– districtsrechtbanken (judecătorie; doen in eerste aanleg uitspraak over in geld uitdrukbare vorderingen van 200 000 RON of minder), of

— rechtbanken (tribunalul; doen in eerste aanleg uitspraak over alle vorderingen die krachtens de wet niet behoren tot de bevoegdheid van andere gerechten, dus ook over in geld uitdrukbare vorderingen van meer dan 200 000 RON) — artikel 94, lid 1, onder j), en artikel 95, punt 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wat betreft betalingsbevelen, zie artikel 1.015 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan de schuldeiser een verzoek om een betalingsbevel kan indienen bij het gerecht dat bevoegd is om in eerste aanleg uitspraak ten gronde te doen).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

- Gemeenrechtelijke procedure

- Tegen definitieve beslissingen kan een beroep tot nietigverklaring (buitengewone rechtsmiddelen) worden ingesteld wanneer de verzoeker niet behoorlijk werd opgeroepen en niet ter terechtzitting is verschenen; het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing, maar uiterlijk een jaar na de datum waarop de beslissing definitief is geworden; het beroep moet, op straffe van nietigheid, binnen de bovengenoemde termijn van vijftien dagen met redenen worden omkleed (artikel 503, lid 1, en artikel 506 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- herziening (buitengewone rechtsmiddelen) van een beslissing over of met verwijzing naar de grond van de zaak kan worden aangevraagd wanneer de partij, om redenen buiten haar wil, werd verhinderd te verschijnen en zij het gerecht daarvan niet op de hoogte kon brengen; in dat geval zijn ook beslissingen waarin niet wordt verwezen naar de grond van de zaak voor herziening vatbaar; herziening moet worden aangevraagd binnen vijftien dagen vanaf het einde van het beletsel (artikel 509, lid 1, punt 9, artikel 509, lid 2, en artikel 511, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de partij die een procestermijn laat verstrijken, kan alleen een verlenging van die termijn krijgen wanneer de overschrijding van de termijn naar behoren is gerechtvaardigd; daartoe moet de partij de betrokken procedurele handeling stellen uiterlijk vijftien dagen na het einde van het beletsel en moet zij tegelijkertijd een heropening van de termijn vragen; in het geval van een rechtsmiddel is deze termijn identiek aan die voor het instellen van het rechtsmiddel; het verzoek om heropening van de termijn wordt behandeld door het gerecht dat bevoegd is om uitspraak te doen over het verzoek betreffende de niet-uitoefening van een recht binnen de vastgestelde termijnen (artikel 186 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijzondere betalingsbevelprocedure

- In het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (de artikelen 1.013 tot en met 1.024) is een bijzondere betalingsbevelprocedure vastgesteld;

- de schuldenaar kan de nietigverklaring van een betalingsbevel vragen binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de betekening of de kennisgeving ervan (artikel 1.023, lid 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de schuldeiser kan de nietigverklaring vragen van de beslissingen bedoeld in artikel 1.020, leden 1 en 2[1], van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering alsook van de betalingsbevelen bedoeld in artikel 1.021, lid 2, van dat wetboek[2], en zulks binnen een termijn van 10 dagen (artikel 1.023, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- het verzoek tot nietigverklaring wordt behandeld door het gerecht dat het betalingsbevel heeft uitgevaardigd, in een samenstelling van twee rechters (artikel 1.023, lid 4, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- indien het aangezochte gerecht het verzoek tot nietigverklaring geheel of gedeeltelijk toewijst, verklaart het het bevel geheel of, in voorkomend geval, gedeeltelijk nietig en geeft het een definitieve beslissing; de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring is definitief (artikel 1.023, lid 6, deel I, en artikel 1.023, leden 7 en 8, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de belanghebbende partij kan de gedwongen uitvoering van het betalingsbevel betwisten op grond van het gemene recht. In het kader van een dergelijke betwisting kunnen alleen onregelmatigheden betreffende de uitvoeringsprocedure worden aangevoerd alsook oorzaken van tenietgaan van de verplichting die zijn ontstaan nadat het betalingsbevel definitief is geworden (artikel 1.024, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).


[1] Artikel 1020 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering

"Artikel 1.020 Betwisting van de vordering

1) Indien de schuldenaar de vordering betwist, toetst het gerecht de gegrondheid van deze betwisting op grond van de stukken van het dossier en de toelichtingen en verduidelijkingen van de partijen. Indien het gerecht van oordeel is dat het verweer van de schuldenaar gegrond is, geeft het een beslissing houdende afwijzing van het verzoek van de schuldeiser.

2) Indien in het kader van het verweer ten gronde van de schuldenaar andere bewijselementen dan die bedoeld in lid 1 worden overgelegd en die bewijselementen volgens de wet ontvankelijk zijn in de gemeenrechtelijke procedure, geeft het gerecht een beslissing houdende afwijzing van het door de schuldeiser ingediende verzoek om een betalingsbevel.

3) In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de schuldeiser op grond van het gemene recht een rechtsvordering instellen."

[2] Artikel 1.021, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering: "Indien het gerecht, bij onderzoek van de bewijselementen van het dossier, vaststelt dat slechts een deel van de claims van de schuldeiser gegrond is, vaardigt het alleen voor dat deel een betalingsbevel uit en stelt het een termijn voor de betaling vast. In dat geval kan de schuldeiser kan op grond van het gemene recht een rechtsvordering instellen teneinde te verkrijgen dat de schuldenaar wordt veroordeeld tot de betaling van het saldo van de vordering."

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

- Gemeenrechtelijke procedure

- De gedinginleidende stukken en andere processtukken worden meegedeeld conform het bepaalde in de artikelen 153 tot en met 173 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Voorbeelden van de wijzen van mededeling:

- de mededeling van de gedinginleidende stukken en van alle andere processtukken geschiedt ambtshalve door de proceduremedewerkers van het gerecht of door andere werknemers van het gerecht, alsook door medewerkers of werknemers van andere gerechten in het rechtsgebied waarvan de adressaten van mededelingen verblijven (artikel 154, lid 1, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- indien de mededeling niet kan worden verricht op een van de bovengenoemde wijzen, wordt zij gedaan per aangetekende brief, met een verklaring betreffende de inhoud en een ontvangstbevestiging, en zulks in een gesloten enveloppe, waarbij conform de wet het ontvangstbewijs/de verklaring inzake afgifte en het bericht zijn gevoegd (artikel 154, lid 4, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de belanghebbende partij kan vragen dat de processtukken op haar kosten rechtstreeks worden meegedeeld door een deurwaarder, die de in de wet vastgestelde procedurele formaliteiten moet naleven, dan wel via een koeriersdienst (artikel 154, lid 5, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- de gedinginleidende stukken en de andere processtukken kunnen door de griffie van het gerecht worden meegedeeld per fax, per e-mail of via enig ander middel dat de toezending van de tekst van de stukken en de bevestiging van de ontvangst ervan mogelijk maakt, mits de desbetreffende partij het gerecht de daartoe noodzakelijke gegevens heeft verstrekt; met het oog op de ontvangstbevestiging voegt het gerecht bij de processtukken een formulier met de volgende gegevens: de naam van het gerecht, de datum van de mededeling, de naam van de griffier die de mededeling verricht en de titel van de meegedeelde stukken; op het formulier wordt de datum van ontvangst vermeld alsook de naam (in duidelijke letters) en de handtekening van de persoon die de ontvangst ervan bevestigt; vervolgens stuurt de adressaat het formulier per fax, per e-mail of via enig ander middel terug naar het betrokken gerecht (artikel 154, lid 6, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijzondere betalingsbevelprocedure

- Het bevel wordt overhandigd aan de aanwezige partij of wordt onverwijld meegedeeld aan elke partij, overeenkomstig de wet (artikel 1.021, lid 5, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De formulieren moeten worden ingevuld in het Roemeens.

Laatste update: 12/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.