Europees betalingsbevel

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De lokale rechtbanken (okrajna sodišča) en districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De lokale rechtbanken en districtsrechtbanken zijn bevoegd voor heroverwegingsprocedures en de toepassing van artikel 20 van de verordening.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Communicatie met de gerechten vindt plaats via post, langs elektronische weg en met gebruikmaking van communicatietechnologie, en zulks rechtstreeks aan de gerechten of via een persoon die beroepshalve verzoeken indient (commerciële dienstverlener) (artikel 105, onder b), van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht; hierna "ZPP" genoemd ) (UL RS; Staatsblad van de Republiek Slovenië, nrs. 73/07 - officiële geconsolideerde versie, 45/08 — wet inzake arbitrage (ZArbit), 45/08, 111/08 – arrest Grondwettelijk Hof, 57/09 – arrest Grondwettelijk Hof, 12/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 50/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 107/10 – arrest Grondwettelijk Hof, 75/12 – arrest Grondwettelijk Hof, 40/13 – arrest Grondwettelijk Hof, 92/13 – arrest Grondwettelijk Hof, 10/14 – arrest Grondwettelijk Hof, 48/15 – arrest Grondwettelijk Hof van 13.8.2007, blz. 10425).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De officiële talen zijn het Sloveens en de twee nationale minderheidstalen, die officieel worden gebruikt in gerechten in de gebieden waar deze minderheden leven (de artikelen 6 en 104 ZPP). De nationale minderheidstalen zijn het Italiaans en Hongaars.

De gebieden met minderheden zijn omschreven in de wet betreffende de oprichting van gemeenten en de grenzen van gemeenten (UL RS, nrs. 108/06 - officiële geconsolideerde versie en 9/11; hierna “ZUODNO” genoemd). In artikel 5 ZUODNO wordt het volgende bepaald: "Krachtens deze wet zijn de gebieden met minderheden deze welke zijn vastgesteld in de huidige gemeentelijke verordeningen van Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola en Piran."

Laatste update: 27/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.