Europejski nakaz zapłaty

Belgia

Autor treści:
Belgia

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Na podstawie przepisów belgijskiego kodeksu sądowego (Code judiciaire) sądami właściwymi rzeczowo i miejscowo do wydania europejskiego nakazu zapłaty są: sąd pokoju (juge de paix), sąd pierwszej instancji (tribunal de première instance), sąd gospodarczy (tribunal de l'entreprise) i sąd pracy (tribunal du travail).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Na podstawie prawa belgijskiego – na potrzeby ponownego rozpoznania sprawy – w zależności od okoliczności w konkretnej sprawie można rozważyć wniesienie różnych środków zaskarżenia.

- Po pierwsze, art. 1051 kodeksu sądowego przewiduje możliwość wniesienia apelacji od wyroku w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika (signification) lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu (notification) zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu. Rozwiązanie to można zastosować w przypadku wydania wyroku przy stawiennictwie stron oraz wydania wyroku zaocznego.

- Po drugie, art. 1048 kodeksu sądowego przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie miesiąca od jego doręczenia lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu.

Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne wydane przez sądy cywilne i karne w zakresie, w jakim te ostatnie orzekały w sprawach cywilnych, istnieje możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania (requête civile), o której mowa w art. 1133 kodeksu sądowego, w terminie 6 miesięcy od wykrycia okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, w celu uchylenia takiego wyroku.

Wyżej wymienione terminy wniesienia apelacji, sprzeciwu bądź skargi o wznowienie postępowania obowiązują:

z zastrzeżeniem terminów określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa ponadnarodowego i międzynarodowego;

bez uszczerbku dla art. 50 kodeksu sądowego, który przewiduje możliwość przywrócenia terminu zawitego w przewidzianych przez przepisy okolicznościach;

bez uszczerbku dla możliwości zastosowania zasady ogólnej prawa, potwierdzonej wielokrotnie w orzecznictwie belgijskiego Sądu Kasacyjnego, zgodnie z którą terminy na dokonanie czynności prawnych są przywracane w przypadku gdy strona nie mogła dokonać określonej czynności prawnej przed upływem terminu ze względu na siłę wyższą.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Na podstawie rozporządzenia sądy belgijskie dopuszczają jedynie następujące środki komunikacji: osobiste złożenie formularza pozwu A, zamieszczonego w załączniku I, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi roszczenie, w kancelarii właściwego sądu ORAZ przesłanie przesyłką poleconą tego formularza z załączonymi dokumentami potwierdzającymi roszczenie, do właściwego sądu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Na potrzeby art. 21 ust. 2 lit. b) Belgia nie akceptuje języków innych niż język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca wykonania, zgodnie z belgijskimi przepisami krajowymi.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.