Europejski nakaz zapłaty

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy wnosić do sądu okręgowego właściwego dla stałego miejsca zamieszkania bądź siedziby statutowej dłużnika lub dla miejsca wykonania nakazu (art. 625 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, pozwany może zaskarżyć właściwość miejscową sądu, ale musi to zrobić nie później niż w dniu wniesienia sprzeciwu (art. 625 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Procedurę tę reguluje art. 626a kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 626a ust. 1. Pozwany może złożyć do właściwego sądu apelacyjnego wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty na warunkach określonych w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 i zgodnie z procedurą określoną w tym artykule.

2. Wniosek do właściwego sądu apelacyjnego o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty składa się w ciągu 30 dni od dnia, w którym pozwany zapoznał się z treścią nakazu lub od dnia, w którym nie występują już okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. b).

3. Sąd przesyła kopię wniosku drugiej stronie, a druga strona może udzielić odpowiedzi na wniosek w ciągu tygodnia od jego otrzymania.

4. Wniosek rozpoznaje się na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych. Jeżeli sąd uzna to za stosowne, może rozpoznać wniosek na posiedzeniu jawnym.

5. Od orzeczenia sądu nie przysługuje odwołanie.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pisma sądowe dotyczące europejskiego nakazu zapłaty są doręczane za pośrednictwem urzędnika sądowego, pocztą bądź za pośrednictwem kuriera jako listy polecone za potwierdzeniem odbioru. W przypadku gdy w miejscu doręczenia nie ma sądu, doręczenia może dokonać organ samorządowy lub urząd burmistrza. (art. 42 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Republika Bułgarii przyjmuje europejskie nakazy zapłaty, do których załączono ich tłumaczenie na język bułgarski.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.