Europejski nakaz zapłaty

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Właściwość do rozpoznawania wniosków o wydanie i ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty oraz o stwierdzenie jego wykonalności przysługuje sądowi rejonowemu (općinski sud) lub sądowi gospodarczemu (trgovački sud) w sprawach wchodzących w zakres właściwości sądów gospodarczych, stosownie do miejsca zamieszkania, miejsca zwykłego pobytu lub siedziby statutowej pozwanego.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wnioski o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty rozpoznaje sąd. Od orzeczenia wydanego przez ten sąd nie przysługuje środek zaskarżenia.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Formularze, inne wnioski lub oświadczenia należy przedkładać na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Do europejskiego nakazu zapłaty należy dołączyć jego tłumaczenie na język chorwacki poświadczone przez uprawnioną do tego osobę.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.