Europejski nakaz zapłaty

Cypr

Autor treści:
Cypr

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W sprawach wydawania europejskiego nakazu zapłaty właściwe są: wszystkie sądy pierwszej instancji Republiki Cypryjskiej działające w czterech okręgach administracyjnych kontrolowanych przez prawomocne państwo Republiki Cypryjskiej, tj. Nikozji, Limassolu, Larnace-Amohostos i Pafos. Właściwość sędziów określa ustawa o sądach (14/60), uzależniając ją od pozycji hierarchicznej sędziego, tj. sędziego okręgowego, wyższego sędziego okręgowego i przewodniczącego sądu okręgowego.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Procedura ponownego badania nakazu jest określona w przepisach dotyczących postępowania cywilnego. Procedura ta opiera się przede wszystkim na uwagach na piśmie składanych przez strony sporu. W wyjątkowych przypadkach oraz w przypadkach gdy sąd uzna to za konieczne, oprócz uwag na piśmie i oświadczeń pod przysięgą dopuszcza się także zeznania ustne. Właściwym sądami są te wymienione powyżej w lit. a).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Środki komunikacji akceptowane do celów postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które są dostępne dla sądów, obejmują: złożenie wniosku w rejestrze osobiście lub drogą pocztową bądź przy użyciu jakiegokolwiek innego środka komunikacji, jak np. faksu czy poczty elektronicznej.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językiem przyjętym w sądach jest język grecki. Niemniej na potrzeby stosowania rozporządzenia dopuszcza się także język angielski, który także jest używany na Cyprze.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.