Europejski nakaz zapłaty

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

W Republice Czeskiej zasady ustalania właściwości sądów na potrzeby wydawania europejskiego nakazu zapłaty zostały określone w ogólnych przepisach dotyczących właściwości w sprawach cywilnych zawartych w ustawie nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego).

Właściwość rzeczową regulują art. 9–12 kodeksu postępowania cywilnego, natomiast właściwość miejscową – art. 84 i 89a.

W zależności od rodzaju sprawy sądem właściwym rzeczowo będzie zwykle sąd rejonowy, podczas gdy kryterium określającym właściwość miejscową będzie co do zasady miejsce zamieszkania/siedziba pozwanego.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Sądem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania nakazu jest sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Właściwy sąd jest zobowiązany bezpośrednio stosować art. 20 rozporządzenia. Od postanowienia o oddaleniu wniosku o ponowne zbadanie nakazu przysługuje zażalenie.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Zgodnie z art. 42 kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza się następujące środki komunikacji:

a) poczta elektroniczna opatrzona zaawansowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą nr 227/2000 o podpisach elektronicznych, z późniejszymi zmianami;

b) poczta elektroniczna bez zaawansowanego podpisu elektronicznego;

c) faks.

W przypadku skorzystania ze środka komunikacji wskazanego w podpunkcie b) lub c) należy następnie w terminie trzech dni przesłać oryginały formularzy, w przeciwnym razie sąd nie uwzględni nadesłanych dokumentów.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Jedynym językiem akceptowanym przez Republikę Czeską jest język czeski.

Ostatnia aktualizacja: 11/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.