Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Europejski nakaz zapłaty

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądami właściwymi w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w Anglii i Walii są sądy hrabstw (county courts) oraz Wysoki Trybunał (High Court of Justice).

Właściwość sądów hrabstw jest w całości określona ustawowo i obejmuje niemal cały obszar prawa cywilnego. W obszarze prawa cywilnego ogólna właściwość sądu hrabstwa jest najczęściej zbieżna z właściwością Wysokiego Trybunału, z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody na osobie na kwotę poniżej 50 tys. funtów oraz roszczeń pieniężnych, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 15 tys. funtów, w których to sprawach postępowanie musi zostać wszczęte w sądzie hrabstwa. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w rozporządzeniu o właściwości Wysokiego Trybunału i sądów hrabstw z 1991 r. z późniejszymi zmianami (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991). Szereg aktów prawnych (statutes) przyznaje wyłączoną właściwość sądom hrabstw – np. w praktycznie wszystkich sprawach wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim z 1974 r. (Consumer Credit Act) oraz w przypadku większości roszczeń wierzycieli hipotecznych i właścicieli nieruchomości.

Powództwo można wnieść do każdego sądu hrabstwa w Anglii i Walii. Na stronie internetowej Służby Sądowej znajdują się adresy wszystkich sądów hrabstw i adres Wysokiego Trybunału.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia na podstawie art. 20 w Anglii i Walii należy złożyć do właściwego sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty, zgodnie z częścią 23 regulaminu postępowania cywilnego (Civil Procedure Rules).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Środkiem komunikacji akceptowanym przez sądy w Anglii i Walii do celów wszczęcia postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty będzie poczta (w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej z tytułu wszczęcia postępowania). Rozważa się obecnie dopuszczenie możliwości składania pozwów drogą elektroniczną. Na późniejszym etapie postępowania wszelkie pisma procesowe i dokumenty, w tym sprzeciwy, można będzie przesyłać do sądu pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z przepisami części 5.5 regulaminu postępowania cywilnego oraz wskazówek praktycznych, które zawierają przepisy dotyczące sporządzania i przesyłania pism do sądu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 11/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.