Europejski nakaz zapłaty

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sąd okręgowy w Helsinkach jest właściwy do wydawania europejskich nakazów zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Artykuł 20 rozporządzenia, dotyczący ponownego badania europejskich nakazów zapłaty, jest stosowany w Finlandii w pełnym brzmieniu. Do celów art. 20 sądem właściwym jest sąd okręgowy w Helsinkach.

Oprócz przepisów art. 20 rozporządzenia do europejskiego nakazu zapłaty stosowane są także przepisy w sprawie nadzwyczajnych środków odwoławczych w rozdziale 31 Kodeksu Postępowania Sądowego. Obejmują one skargi na podstawie błędów proceduralnych (sekcja 1 rozdziału 31) i zmianę ostatecznego orzeczenia (sekcja 7 rozdziału 31). Sekcja 17 Kodeksu Postępowania Sądowego zawiera osobne postanowienia w sprawie ustalenia nowego terminu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Ustawa o usługach elektronicznych i komunikacji elektronicznej (w sektorze publicznym) nr 13/2003 zawiera przepisy dotyczące wysyłania dokumentów procesowych do fińskich sądów. Na mocy tej ustawy środkami komunikacji akceptowanymi w przypadku postępowania w sprawie nakazu zapłaty są poczta, faks lub poczta elektroniczna.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Europejskie nakazy zapłaty mogą być sporządzone w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.