Europejski nakaz zapłaty

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Organami właściwymi do wydawania europejskiego nakazu zapłaty są sędzia izby ds. ochrony osób szczególnie wrażliwych (juge des contentieux de la protection) oraz przewodniczący sądu gospodarczego (tribunal de commerce), w granicach ich kompetencji rzeczowej.

W sprawach, w których rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych nie wskazuje sądu właściwego miejscowo, lecz wskazuje jurysdykcję krajową państwa członkowskiego, właściwy miejscowo jest sąd w miejscu zamieszkania pozwanego lub jednego z pozwanych.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Reguły dotyczące procedury ponownego badania nakazu w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w art. 20 rozporządzenia, nie różnią się od reguł dotyczących procedury sprzeciwu. Wniosek o ponowne zbadanie nakazu składa się do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się do sądu drogą pocztową lub elektroniczną.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Akceptowane języki, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), to: francuski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.