Europejski nakaz zapłaty

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Organami właściwymi do wydawania europejskiego nakazu zapłaty są sędzia izby ds. ochrony osób szczególnie wrażliwych (juge des contentieux de la protection), przewodniczący sądu powszechnego (tribunal judiciaire), przewodniczący sądu grodzkiego (tribunal de proximité) oraz przewodniczący sądu gospodarczego (tribunal de commerce), w granicach ich kompetencji rzeczowej.

W sprawach, w których rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych nie wskazuje sądu właściwego miejscowo, lecz wskazuje jurysdykcję krajową państwa członkowskiego, właściwy miejscowo jest sąd w miejscu zamieszkania pozwanego lub jednego z pozwanych.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Reguły dotyczące procedury ponownego badania nakazu w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w art. 20 rozporządzenia, nie różnią się od reguł dotyczących procedury sprzeciwu. Wniosek o ponowne zbadanie nakazu składa się do sądu, który wydał europejski nakaz zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się do sądu drogą pocztową lub elektroniczną.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Akceptowane języki, zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b), to: francuski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.