Europejski nakaz zapłaty

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Uwagi wstępne

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wdrażania w Niemczech rozporządzenia wprowadzającego europejski nakaz zapłaty zostały określone w ustawie o zaspokajaniu roszczeń o charakterze transgranicznym i doręczaniu dokumentów (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym dla całego terytorium Niemiec jest sąd rejonowy (Amtsgericht) w Wedding. Dane kontaktowe sądu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Sądem właściwym dla postępowania w sprawie nakazu zapłaty jest Sąd Rejonowy dla (dzielnicy) Wedding.

Wszelkie dalsze spory wnosi się do sądu, który wnioskodawca wskazał jak sąd mający jurysdykcję krajową w danej sprawie. Jeżeli sąd ten nie jest właściwy do rozstrzygania w danej sprawie, może przekazać sprawę sądowi niemieckiemu mającemu jurysdykcję krajową. Kwestie jurysdykcji krajowej reguluje co do zasady stosowny akt prawa UE, np. rozporządzenie nr 1215/2012.

Zakres i przebieg postępowania służącego ponownemu zbadaniu europejskiego nakazu zapłaty określono już w dużym stopniu w art. 20 rozporządzenia. Wspomniana wyżej ustawa przewiduje, że wnioskodawca musi wykazać okoliczności, które w jego opinii przemawiają za uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty. Orzeczenia niemieckiego sądu mającego jurysdykcję krajową (zob. powyżej) nie można zaskarżyć. Jeżeli sąd orzeknie, że europejski nakaz zapłaty traci moc, postępowanie toczące się na podstawie przepisów rozporządzenia kończy się.

W drodze wyjątku w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu §§ 2 i 46b ust. 2 ustawy o sądach pracy (Arbeitsgerichtsgesetz) właściwość przysługuje sądowi pracy mającemu jurysdykcję krajową, któremu przysługiwałaby właściwość w postępowaniu kończącym się wydaniem wyroku (Urteilsverfahren).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty może być sporządzony w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli właściwy sąd zezwala na składanie pozwów w tej formie. W Sądzie Rejonowym dla (dzielnicy) Wedding pozwy można wnosić elektronicznie. Do wniesienia elektronicznie pozwu do Sądu Rejonowego dla Wedding niezbędny jest specjalny program. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Dokumenty powinny być sporządzone w języku niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.