Europejski nakaz zapłaty

Grecja

Autor treści:
Grecja

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Wydawanie nakazów zapłaty należy do właściwości organów wskazanych poniżej. Są to: w przypadku roszczeń, do których rozstrzygnięcia właściwy jest sąd rejonowy, tj. roszczeń nieprzekraczających kwoty 20 000 euro – sędzia sądu rejonowego; w przypadku roszczeń przekraczających kwotę 20 000 euro – sąd pierwszej instancji orzekający w składzie jednoosobowym.

Sędzia sądu rejonowego jest właściwy do wydania nakazu zapłaty, w szczególności w sprawach spornych wynikających z umów najmu, w których uzgodniony czynsz miesięczny nie przekracza kwoty 600 euro. Jeżeli uzgodniony czynsz przekracza kwotę 600 euro, właściwy jest sąd pierwszej instancji orzekający w składzie jednoosobowym.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Sprawa może być ponownie zbadana, jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty do sędziego sądu rejonowego bądź sądu pierwszej instancji orzekającego w składzie jednoosobowym, który wydał nakaz zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Standardowy formularz zamieszczony w załączniku do rozporządzenia należy złożyć w kancelarii odpowiedniego sądu w formie papierowej. Istnieje również możliwość złożenia formularza drogą elektroniczną na cyfrowej platformie e-codex bądź na cyfrowej platformie służącej do składania dokumentów prawnych, na której dostępne są odpowiednie aplikacje.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Dokumenty powinny być sporządzone w języku greckim.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.